ข้อกำหนดการใช้งานบัญชีรับรองของบัญชีทางการ (LINE Official Account Verified Account)


ข้อ 1. จุดประสงค์

ข้อกำหนดการใช้งานบัญชีรับรองแล้วของบัญชีทางการ (LINE Official Account Verified Account) เหล่านี้         (“ข้อกำหนด”) ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ สำหรับการใช้งานบัญชีรับรองแล้ว (Verified Account) ของบัญชีทางการ (LINE Official Account)  (“การบริการ”) ซึ่งให้บริการโดยไลน์ คอร์ปอเรชั่น (LINE Corporation)  และไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่นและบริษัทในเครือ  ในฐานะผู้จัดจำหน่าย (ต่อไปนี้เรียกว่า “พลัส”)  (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริษัท”) กับท่าน หรือต่อไปนี้เรียกว่า (“ลูกค้า”) โดยให้ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้บังคับเพิ่มเติมจากข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) และหากมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกันหรือขัดกันระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account) ให้บังคับตามข้อกำหนดเหล่านี้

 

ข้อ 2. คำขอสำหรับการใช้งาน

1.ลูกค้าที่ได้เข้าทำสัญญากับบริษัทเกี่ยวกับการใช้งานบัญชีทางการของไลน์ (LINE Official Accounts) แล้วเท่านั้นที่จะสามารถยื่นคำขอเพื่อใช้การบริการนี้ได้ และให้ถือว่าสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานการบริการ (“สัญญา”) ได้ทำขึ้น ณ เวลาที่บริษัทได้รับและอนุมัติคำขอเช่นว่านั้น โดยจะถือว่าสัญญาใช้บริการบัญชีรับรองแล้ว (“สัญญา”) ได้ทำขึ้นแล้ว (“วันที่มีผลใช้บังคับ”)     

2. ในกรณีที่มีการสิ้นสุดของสัญญาสำหรับบัญชีทางการ (LINE Official Account) หรือกรณีที่มีเหตุอื่นตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้อย่อยที่ 4 ตามข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) ให้สัญญานี้สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติด้วย  

 

ข้อ 3. ขั้นตอนการตรวจสอบสำหรับการเปิดใช้งานบัญชีรับรองแล้ว 

1.เมื่อลูกค้าได้สมัครใช้งานบัญชีรับรองแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบ นอกจากกฎระเบียบที่กำหนดขึ้นเพื่อการปฏิเสธ หรือยกเลิกบัญชีรับรองแล้วซึ่งระบุไว้ในข้อ 2 ข้อย่อยที่ 4 ของข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) ("การสมัครใช้งาน การยืนยันตัวตน และการปฏิเสธ หรือการยกเลิกการยืนยันตัวตน") การเปิดใช้งานบัญชีรับรองแล้วอาจได้รับการปฏิเสธด้วยเหตุเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรม หรือสายธุรกิจของลูกค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว

2.ขั้นตอนการตรวจสอบสำหรับการเปิดใช้งานบัญชีรับรองแล้วจะเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บัญชีนี้จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งานไลน์

(2) บัญชีนี้อาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือบทบัญญัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

(3) มีข้อกังวลว่าบัญชีนี้อาจกระทำการใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อที่ 17 ของข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) ("การกระทำที่ต้องห้าม") หรือไม่

(4) เจ้าของบัญชีนี้ได้ดำเนินการตามเกณฑ์ในการตรวจสอบที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทอย่างครบถ้วนด้วยตนเองแล้วหรือไม่

(5) บัญชีนี้จะส่งผลเสียต่อธุรกิจของบริษัทหรือทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเสียหายในทางหนึ่งทางใดหรือไม่

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ในการอธิบายผลของขั้นตอนการตรวจสอบ หรือเหตุผลในการตัดสินใจใด ๆ แก่ลูกค้า


ข้อ 4. ระยะเวลาการใช้บริการและค่าบริการ
4.1 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอและรักษาบัญชีรับรองแล้วคือ 888 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตลอดอายุการใช้งาน
4.2 บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงราคาซึ่งระบุไว้ในข้อก่อนได้ โดยการประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อให้ผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
4.3 ผู้ที่สมัครใช้งานการบริการและได้รับการอนุมัติจากบริษัท ก่อนวันที่ 7 กันยายน 2563 (หรือวันอื่นตามที่บริษัทจะได้แจ้งให้ทราบ ถ้ามี) จะได้ใช้การบริการบัญชีรับรองแล้วตามเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) 
4.4 ผู้ใช้จะต้องอ่านและยินยอมกับข้อกำหนดการใช้งานบัญชีรับรองแล้ว ของบัญชีทางการ (LINE Official Account Verified Account) นี้แล้ว ในกรณีที่ลูกค้ายังคงใช้งานบัญชีบัญชีรับรองแล้วต่อ ให้ถือว่าลูกค้าดังกล่าวได้ให้ความยินยอมข้อกำหนดนี้แล้ว

ข้อ 5. วิธีการชำระค่าธรรมเนียม
หลังจากได้รับอนุมัติการให้บริการ ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระเงินและเลือกรูปแบบวิธีการชำระเงินในระบบ และดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นจึงจะได้รับการใช้บริการ หากการชำระค่าบริการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ลูกค้าจะไม่ได้รับการให้บริการ หรือหากได้รับบริการแล้ว และบริษัทตรวจพบความไม่ครบถ้วนของการชำระเงินในภายหลัง จะถือว่าสัญญาข้อกำหนดบัญชีรับรอง ระหว่างลูกค้ากับบริษัทจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าวใด ๆ หรือบริษัทสามารถยกเลิกสัญญากับลูกค้าดังกล่าวได้ และถึงแม้จะมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากการระงับการใช้งานหรือการยกเลิกเช่นว่านั้น บริษัทไม่จำต้องรับผิดชอบใด ๆ แก่ลูกค้าดังกล่าว

ข้อ 6. การคืนเงิน
โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ซึ่งได้ชำระแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

ข้อ 7. การโอนสิทธิ
ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิหรือหน้าที่หรือสถานะทางสัญญาใด ๆ ของตนที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้แก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 8. ความรับผิดชอบของลูกค้า
ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติการเปิดใช้งานบัญชีรับรองแล้วตามขั้นตอนการตรวจสอบนี้แล้ว การอนุมัติที่ว่านี้ไม่ได้เป็นการบรรเทาความรับผิดทางกฎหมายและทางสังคมของลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการนี้แต่อย่างใด โดยการสมัครใช้บริการนี้เป็นการแสดงโดยอัตโนมัติถึงการยอมรับในนามของตัวลูกค้าเองว่าความรับผิดทางกฎหมายและทางสังคมเกี่ยวกับการใช้บริการนี้เป็นของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นอันเป็นผลมาจากการใช้บริการของลูกค้า

ข้อ 9. การบอกเลิกหรือระงับการให้บริการ
ในกรณีที่ลูกค้าท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use)  บริษัทสามารถระงับการใช้บริการบัญชีรับรองของลูกค้า โดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าวใด ๆ หรือบริษัทสามารถยกเลิกสัญญากับลูกค้าดังกล่าวได้ และถึงแม้จะมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากการระงับการใช้งานหรือการยกเลิกเช่นว่านั้น บริษัทไม่จำต้องรับผิดชอบใด ๆ แก่ลูกค้าดังกล่าว

วันที่จัดทำ 7 กันยายน 2563