LINE

ภาษาไทย

บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด (ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”) นี้ ใช้กับการดำเนินการเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ซึ่งเราได้มีการนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มของไลน์หรือแพลตฟอร์มของเรา โดยไม่คำนึงถึงช่องทางการเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ หรือเว็บไซต์ (“บริการ”) กิจกรรม หรืองานต่าง ๆ ที่เราจัดขึ้น รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับท่าน โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กำหนดนโยบายและวิธีการดำเนินการสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ (1) ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม หรือผู้ใช้บริการแต่ละคน (“ผู้ใช้”) (2) ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ติดต่อธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา และ (3) บุคคลที่มีอำนาจ กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน บุคลากร บุคคลที่ได้รับอบอำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและทางสัญญา บุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในฐานะที่คล้ายคลึงกัน และผู้มีหน้าที่ติดต่องานด้านธุรกิจของลูกค้าองค์กร องค์กรที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และองค์กรผู้ติดต่อธุรกิจ (“ท่าน” หรือ “ของท่าน”) ซึ่งจะเรียกลูกค้าองค์กร องค์กรที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และองค์กรผู้ติดต่อธุรกิจรวมกันว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวมและนำไปใช้ทำอะไร โดยเราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านและอยากให้ท่านได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไร และทำไมถึงนำไปใช้ ทั้งนี้ โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างถี่ถ้วนเนื่องจากนโยบายนี้ชี้แจงว่าเราได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวม

 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้โดยผู้ใช้

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับการใช้บริการ ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล โดยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ทำให้เราสามารถให้บริการและปรับปรุงบริการและรูปแบบการให้บริการ รวมถึงการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติมได้

หากท่านเลือกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมการตลาด หรือแบบสำรวจ [ไม่บังคับ] ที่เรานำเสนอเป็นครั้งคราว  (“แคมเปญ”) เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งรวมถึงข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อของท่าน (เช่น ชื่อ นามสกุล เอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล เพศ และวันเกิด) เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นในการจัดแคมแปญ (เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ การตรวจสอบคุณสมบัติในการเข้าร่วมแคมเปญของท่าน เงื่อนไขของแคมเปญ การส่งมอบรางวัล เป็นต้น) 1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านหรือการเข้าร่วมแคมเปญโดยอัตโนมัติ เช่น เวลาเข้าใช้ (access time) หมายเลขอุปกรณ์ (device ID) หรือข้อมูลตัวบ่งชี้เฉพาะอื่น ๆ (unique identifier) เลขที่อยู่ไอพี (IP address) หมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึงอุปกรณ์ที่ต่อกับเครือข่าย (mac address) ข้อมูลภาษา ชื่ออุปกรณ์และรุ่น สถานที่และเขตเวลา ผู้ให้บริการเครือข่าย ข้อมูลระบบปฏิบัติการ ข้อมูลของท่านที่เกิดจากการใช้บริการหรือการเข้าร่วมแคมเปญ รวมถึงระยะเวลาที่ท่านอยู่ในระบบ โดยเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีไลน์ของท่านโดยอัตโนมัติ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ภายใน (internal identifier) ข้อมูลโปรไฟล์ (เช่น ชื่อที่แสดง (display name) และภาพที่แสดง (display image))  เราอาจนำข้อมูลเหล่านี้ไปรวมเข้ากับข้อมูล      อื่นๆ เกี่ยวกับท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้
สำหรับข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (ทางเลือก) เราได้จัดให้มีฟังก์ชันที่ใช้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านและและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ท่าน ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของท่าน (“ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์”) นอกจากนี้ หากท่านไม่ยินยอมที่จะให้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่าน ท่านสามารถทำได้โดยการตั้งค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านและข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จะไม่ถูกส่งถึงเรา


1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากบุคคลภายนอก

เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน เราอาจรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก สำหรับการได้รับมาซึ่งข้อมูลเหล่านั้น อาจเป็นการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพันธมิตรที่ดำเนินการบริการเฉพาะของพันธมิตรนั้น และอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับมาจากบริการที่ดำเนินการของพันธมิตรที่มีการเชื่อมโยงกับบริการของเรา หากท่านใช้บริการใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก เราอาจมีการออกตัวบ่งชี้ภายใน (internal identifier) โดยอัตโนมัติเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริการดังกล่าวและแบ่งปันข้อมูลเดียวกันกับบุคคลภายนอก

1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

เมื่อท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่ท่านทํางานให้ เป็นตัวแทน หรือกระทำการในนามของบุคคลดังกล่าวต้องการใช้บริการบางอย่าง หรือจัดซื้อบริการ หรือสอบถามรายละเอียด เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นเพื่อสื่อสารกับท่าน และทําธุรกรรมกับท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล  ตําแหน่ง องค์กร เอกสารประจําตัวของทางราชการ และลายมือชื่อ โดยจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการทําธุรกรรม

หากท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่ท่านทํางานให้ เป็นตัวแทน หรือกระทำการในนามของบุคคลดังกล่าวจัดซื้อบริการจากเรา หรือเข้าทําสัญญา ท่านอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการเข้าทําสัญญา ทําธุรกรรม และชําระค่าบริการดังกล่าว 

เพื่อให้เราสามารถตอบคําขอหรือข้อสงสัยใด ๆ ที่ท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่ท่านทํางานให้ เป็นตัวแทน หรือกระทำการในนามของบุคคลดังกล่าวส่งไปยังฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จําเป็นสําหรับการระบุและตรวจสอบเหตุการณ์หรือแก้ไขปัญหา เช่น ข้อมูลติดต่อของท่าน ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของท่าน และรายละเอียดของปัญหาที่ท่านประสบอยู่

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นโดยตรงจากท่านหรือจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ที่ท่านทํางานให้ เป็นตัวแทน หรือกระทำการในนามของบุคคลดังกล่าว 

1.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ 

ในบางกรณี เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย เป็นต้น) ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อสาธารณะเท่านั้น เช่น เราจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของท่าน และ/หรือเว็บไซต์ของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารกับท่านในเรื่องที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมของเราที่ทำกับท่านและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

1.6 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มบริษัท

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทในเครือ  บริษัทย่อย และบริษัทในกลุ่มของเราตามข้อกําหนดหรือนโยบายของบริษัทนั้นๆ สําหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับบริการที่แยกต่างหากออกไปซึ่งกลุ่มบริษัทของเราให้บริการนั้น ขอให้ท่านโปรดดูรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการดังกล่าว

1.7 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวในเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ

สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ (เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ ศาสนา หมู่โลหิต เป็นต้น) นั้น เราไม่ได้มีความประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าวจากท่าน เมื่อท่านให้เอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนหรือวัตถุประสงค์ที่จําเป็นอื่น ๆ โปรดลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวก่อนจะส่งเอกสารนั้นให้เรา หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวซึ่งมีอยู่ในเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการของรัฐบาลซึ่งเราได้รับ เราจะลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน และในกรณีนี้ จะไม่ถือว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจากท่าน  

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวสําหรับการให้บริการบางอย่าง 

ในกรณีที่จําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของเรา เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน เว้นแต่เราจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับให้สามารถการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

1.8 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมในนามของลูกค้าของเรา

ในบางกรณี เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามของลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้าองค์กรของเราซึ่งใช้บริการที่เราเสนอให้บริการ (เรียกรวมกันว่า "ลูกค้า") เพื่อให้บริการแก่ลูกค้านั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว จะถือว่าลูกค้าที่ใช้บริการของเราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนเราจะเป็นเพียงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งกระทำการในนามของลูกค้า  ดังนั้น การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยลูกค้าของเราผ่านบริการของเราจึงอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและไม่อยู่ภายใต้บังคับนโยบายนี้

2. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ เพื่อคัดเลือกท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่งท่านทำงานให้ เป็นตัวแทน หรือกระทำการแทน เพื่อให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อเข้าทำสัญญากับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่งท่านทำงานให้ เป็นตัวแทน หรือกระทำการแทน เพื่อดำเนินการทำธุรกรรมในทางธุรกิจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีต่อท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่งท่านทำงานให้ เป็นตัวแทน หรือกระทำการแทน เพื่อทำการชำระเงินหรืออำนวยความสะดวกในการจ่ายเงิน เพื่อตอบสนองตามคำร้องขอจากท่าน เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อดำเนินการให้บริการลูกค้า และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค รวมถึงเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ของเรา และ/หรือบริษัทในเครือและคู่ค้าของเราให้แก่ท่าน

เมื่อท่านเข้าร่วมแคมเปญของเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำให้ท่านสามารถสมัครหรือลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในแคมเปญ เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการเข้าร่วมแคมเปญของท่าน เพื่อตรวจสอบว่าท่านปฏิบัติตามเงื่อนไข/ ข้อกําหนดของแคมเปญ เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านและตอบคําถามของท่านเกี่ยวกับแคมเปญ  เพื่อประกาศรายชื่อผู้ชนะ และเพื่อส่งมอบรางวัลที่ท่านได้รับ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดแคมเปญที่ท่านเข้าร่วม ตามขอบเขตที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
- เพื่อตรวจสอบประวัติและสถานะของท่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบและการให้บริการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
- เพื่อบันทึกภาพและ/หรือเสียงที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม สัมมนา กิจกรรมนันทนาการ หรือกิจกรรมทางการตลาด
- เพื่อทำการวิเคราะห์ด้านการตลาด
- เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งข้อมูลข้อมูลการปรับปรุงการให้บริการและข้อเสนอเพื่อการส่งเสริมการขายตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านพึงประสงค์
- เพื่อแจ้งเตือน และเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน
- เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อป้องกันสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย
- เพื่อให้สามารถเข้าใจรูปแบบการเข้าถึงและใช้บริการโดยรวมและรายบุคคลของผู้ใช้ ทั้งนี้ เพื่อนำไปปรับปรุงบริการ และเพื่อสนองความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือ สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ
- เพื่อป้องกัน ตรวจจับ บรรเทา และสืบสวนการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำอื่น ๆ ที่อาจเป็นการกระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย
- เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีกับท่าน หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่งท่านทำงานให้ เป็นตัวแทน หรือกระทำการแทน เช่น เพื่อเก็บบันทึก เอกสาร และไฟล์
- เพื่อจัดการกิจกรรมทางการเงินของเรา เช่น การชำระเงิน การตรวจสอบบัญชี และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่เรามีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหน่วยงานด้านภาษี หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือองค์กรอื่นๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา
- เพื่อการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่น
- เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
- เพื่อการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการใช้อำนาจทางกฎหมายของบริษัท 
- เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเหมาะสม

หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา เราอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก หรือติดต่อสื่อสาร หรือให้บริการของเราบางส่วน หรือทั้งหมดแก่ท่านได้

3. ฐานทางกฎหมาย

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

(1) การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อการดําเนินการตามคําร้องขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญา
(2) การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจําเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เราอยู่ใต้บังคับ (เช่น เมื่อปฏิบัติตามคําสั่งให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและข้อบังคับที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนด)
(3) การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการปกป้องประโยชน์สําคัญต่อชีวิตของท่านหรือของบุคคลอื่น
(4) การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื่น ยกเว้นในกรณีที่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิ ประโยชน์ และเสรีภาพที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของท่าน (รวมถึงการปรับปรุงการดําเนินงานหรือระบบ การป้องกันการฉ้อโกง การักษาความมั่นคงปลอดภัย การตลาดของเรา และการวิจัยที่เราดำเนินการ)
(5) การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจําเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ
(6) การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทําเอกสารทางประวัติศาสตร์หรือคลังข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือสถิติที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสนับสนุน

ในกรณีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งจําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านเราจะขอความยินยอมจากท่านแยกต่างหาก

4. เราแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นอย่างไร

เราอาจเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งอยู่ในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางเหล่านั้นอาจมี หรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอคล้ายคลึงกับประเทศไทย

4.1 บริษัทในเครือและบริษัทสาขา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้แก่บริษัทในเครือและบริษัทสาขาของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายนี้

4.2 ผู้ให้บริการ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมให้กับผู้ค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างตามสัญญา หรือตัวแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของเราที่เป็นบุคคลภายนอก

4.3 การโอนกิจการ

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมให้กับบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือในระหว่างการเจรจาเพื่อทำการควบรวม ขายทรัพย์สิน การจัดหาเงินทุน หรือการเข้าถือครองทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในกิจการของเรา 

4.4 บุคคลภายนอกและคู่ค้า

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับคู่ค้าของเราที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบรรดาผู้ลงโฆษณา เมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายภายใต้วัตถุประสงค์เฉพาะ และมีการจัดทำมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น หากท่านโพสต์เนื้อหาที่มีการกล่าวถึงบรรดาผู้ลงโฆษณาของเรา เราอาจแบ่งปันเนื้อหานี้กับบุคคลเหล่านั้น 

นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในนโยบายนี้ เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่เราเชื่อโดยสุจริตว่าเรามีความจำเป็น หรือสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ยกเว้นในกรณีที่ท่านใช้บริการที่เชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกหรือกรณีอื่นๆ ที่มีการให้ข้อมูลขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับคู่ค้าในการระบุตัวผู้ใช้

4.5 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การดำเนินคดีทางศาล คำสั่งศาล หมายเรียก หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลเลขที่อยู่ไอพี หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่นๆ ของท่าน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่าน และอุปกรณ์ของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ 

4.6 เพื่อปกป้องเราและบุคคลอื่นๆ 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากเราเชื่อว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน ป้องกัน หรือจัดการต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือสงสัยว่าจะเป็นการฉ้อโกง หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นการคุกคามต่อความปลอดภัยของบุคคลใด การฝ่าฝืนข้อกำหนดการให้บริการของเรา หรือนโยบายนี้ หรือเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีที่เรามีความเกี่ยวข้อง

4.7 ข้อมูลภาพรวม หรือข้อมูลที่ไม่มีลักษณะบ่งชี้ตัวบุคคล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลภาพรวม หรือข้อมูลที่ไม่มีลักษณะบ่งชี้ตัวบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการตลาด เพื่อทำการโฆษณา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน

5. การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่อยู่นอกประเทศไทยซึ่งอาจมีหรือไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เทียบเท่ากับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในประเทศไทย ในกรณีที่สามารถโอนข้อมูลได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 

เราจะตรวจสอบว่าการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อสัญญามาตรฐานหรือวิธีการอื่น ๆ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในประเทศไทย 

6. เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้นานแค่ไหน

โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อการให้บริการ และ/หรือการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของเรา ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ หรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น อายุความ หรือระยะเวลาที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลรัษฎากร กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯลฯ กำหนดไว้) นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากเรามีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจเกิดข้อพิพาท/คดีความตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เราใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงเทคนิค มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงกายภาพ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงองค์กรในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อให้ความเคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน และการรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด มาตรการเหล่านี้รวมถึงมาตรการควบคุมความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและส่วนประกอบต่างๆ ของระบบสารสนเทศที่สําคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ที่เหมาะสม การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้ และการจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

8. ผู้เยาว์และเด็ก

บริการของเราไม่ได้มุ่งให้บริการแก่เด็กที่อายุต่ำกว่า 11 ปี และเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่อายุต่ำกว่า 11 ปีแต่อย่างใด

หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่อายุต่ำกว่า 11 ปีจากการใช้ในบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือปราศจากฐานทางกฎหมายที่เหมาะสม เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เว้นแต่มีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

9. คุกกี้ (Cookies)

เราใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลซึ่งถูกจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ ไฟล์ข้อมูลนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถอ่านได้ด้วยเว็บไซต์เมื่อท่านมีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้งในเวลาต่อมา โดยคุกกี้เหล่านี้บางส่วนนี้มีความจำเป็น ไม่เช่นนั้นแล้วเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนคุกกี้ประเภทอื่นๆ จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เนื่องจากมีการจดจำชื่อผู้ใช้ด้วยวิธีการที่มีความปลอดภัย และจดจำภาษาที่ใช้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ทำให้ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเดิมในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าเว็บไซต์

เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อช่วยให้เราเก็บรักษาตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล (session) เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือ บริการอื่นใด
- เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของระบบของเราให้ดีขึ้น
- เพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้ และปรับแต่งบริการให้ตรงกับความสนใจของท่าน
- เพื่อช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบการใช้บริการของผู้ใช้ และเพื่อนำไปปรับปรุงบริการ 

ในเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ ผู้ใช้สามารถควบคุมหรือตั้งค่าได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ หรือตั้งค่าจำกัดการใช้งานคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการใช้งานเว็บไซต์ หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานอย่างเต็มที่ ได้ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของท่าน

10. การวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลภายนอก 

เราอาจใช้อุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่ทำงานโดยอัตโนมัติ รวมถึงอุปกรณ์และแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกเพื่อประเมินคุณภาพการใช้บริการของเรา โดยเราอาจใช้วิธีการวิเคราะห์อื่นเพื่อประเมินคุณภาพการบริการของเรา เราใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อช่วยปรับปรุงบริการ ประสิทธิภาพการทำงาน และประสบการณ์ของผู้ใช้ในบริการของเรา โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมอาจรวมถึง หมายเลขประจำเครื่อง ผู้ผลิตและระบบปฏิบัติการ เลขที่อยู่ไอพี (IP address) หมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึงอุปกรณ์ที่ต่อกับเครือข่าย ตำแหน่ง ประเภทของเบราว์เซอร์ เวลาที่เริ่ม/หยุดการใช้งาน และพฤติกรรมของผู้ใช้

11.  การเชื่อมโยงไปยังบุคคลภายนอก

บริการของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โดยการเข้าถึงและใช้งานบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ถูกเชื่อมโยงไปนั้นจะไม่ถูกกำกับภายใต้นโยบายนี้ แต่จะถูกกำกับโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นแทน

12. สิทธิของท่าน

ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
(1) ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เคยให้ความยินยอมไว้ได้ไม่ว่าในเวลาใด อย่างไรก็ตาม หากท่านเพิกถอนความยินยอมของท่าน เราอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก ติดต่อสื่อสาร หรือให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ท่านได้
(2) ท่านสามารถร้องขอเพื่อเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ได้ และขอให้เปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
(3) ท่านสามารถร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด 
(4) ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไปยังองค์กรอื่น
(5) ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้าน หรือยับยั้งไม่ให้เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
(6) ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ในบางกรณี ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
(7) ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหากเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

ท่านสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้ โดยติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้


13. ติดต่อเรา

หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการ ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่ แบบฟอร์มติดต่อของบริษัท หรือติดต่อที่

บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด (นโยบายความเป็นส่วนตัว)
127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ เอ ชั้นที่ 17 และ
ห้องเลขที่ ดี, อี, เอฟ, จี, เจ ชั้นที่ 18 ถนนราชดําริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("DPO")
dpo-thailand@linecorp.com

14. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายนี้

นโยบายนี้เป็นนโยบายล่าสุด ณ วันที่แก้ไขล่าสุดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง  เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว และจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีที่มีการแก้ไขดังกล่าว เราจะขอความยินยอมจากท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566