LINE

แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ LINE 


บริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชัน จำกัด ("ไลน์" "บริษัท" หรือ "ของบริษัท") ถือว่าการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

ของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บริษัทจึงได้แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัท (“นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว” ฉบับนี้) เพื่อเป็นการให้ความกระจ่างในเรื่องการดำเนินการของบริษัท

ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ยังคงให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม 

การแก้ไขเพิ่มเติมประการหลักๆ มีดังต่อไปนี

 

ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 บริษัทจะเริ่มต้นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะของผู้ใช้ที่ให้

ความยินยอมในเรื่อง เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่าน” เท่านั้น เค้าโครงรายละเอียดในเรื่องข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นมีดังต่อไปนี้ (กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ (คอนเทนท์) ซึ่งถูกโพสต์หรือส่งไปยังบัญชีทางการ (Official Account) ฯลฯ และ

ปลายทาง วันที่/เวลา รูปแบบของข้อมูล ข้อมูลการเข้าถึง URL ฯลฯ เมื่อส่งคอนเทนท์

 

บริษัทจะจำกัดการใช้ข้อมูลตามที่กำหนดข้างต้นไว้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้ให้ความยินยอมต่อการใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการยินยอมของท่านได้จากหน้า การตั้งค่า>

ความเป็นส่วนตัว” ใน LINE ได้ตลอดเวลา 

นอกจากนี้เพื่อเป็นการให้ความกระจ่างในเรื่องประเภทของข้อมูลซึ่งบริษัทได้รับและวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลนั้น บริษัทได้จัดระเบียบใหม่ในเรื่องข้อมูลที่บริษัทได้รับมารวมทั้งเรื่องวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าว

 

บริษัทได้เคยแจ้งว่าบริษัทอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วน

แก่บุคคลภายนอก รวมถึงเจ้าของบัญชีทางการ การจัดให้ดังกล่าวนั้นจะไม่รวมถึงข้อมูลบางรายการ เช่น การแสดงหน้าเพจของ LINE ซึ่งแสดงการให้การอนุมัติการเพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อน เป็นต้น ข้อมูลที่จะจัดให้จะจำกัดเฉพาะข้อมูลที่น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น 

เช่นรหัสภายใน และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ รวมถึงการตั้งค่าภาษา เป็นต้น การจัดให้ซึ่งข้อมูลนอกเหนือไปจากที่ระบุข้างต้นยังคงจะต้องเป็นไปตามคำยืนยันตามเจตนาของท่านซึ่งเหมือน

เช่นการปฏิบัติก่อนหน้านี้ 

 

บริษัทได้เคยแจ้งว่าบริษัทอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทของ LINE 

การแชร์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เช่น การป้องกันการกระทำหลอกลวงเกี่ยวกับการบริการ

ในบรรดาบริษัทในกลุ่มบริษัทของ LINE ตั้งแต่ในเบื้องต้น และเพื่อให้ผู้ใช้ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลบัญชีของตนกับบริการต่างๆ ที่จัดให้โดยกลุ่มบริษัทเหล่านั้นแล้ว ไม่ต้องระบุข้อมูลซ้ำอีก เป็นต้น การใช้ข้อมูลที่มีการแชร์จะกระทำน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นและภายในขอบเขตความรับผิดชอบ

ของบริษัทเท่านั้น

 

บริษัทได้เพิ่มข้อความเกี่ยวกับการโฆษณาไว้ ทั้งนี้ บริษัทได้ให้บริการต่างๆ หลากหลายรูปแบบ

ซึ่งโดยหลักการแล้วให้ใช้ได้ฟรี และดำเนินการโดยได้รับรายได้จากการเผยแพร่โฆษณาต่างๆ 

ที่เหมาะกับความสนใจในบริการเหล่านั้นของผู้ใช้แต่ละราย โดยปกติแล้ว บริษัท

ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่านเมื่อทำการเผยแพร่โฆษณาต่างๆ ดังนั้น บริษัทจึงได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการทำงานของเรื่องดังกล่าว ตลอดจนวิธีการระงับ/ทำให้กลับมาเผยแพร่ต่อ ฯลฯ ไว้ด้วย

 

จากการที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทจึงได้เพิ่มเติมข้อความที่เป็นการอธิบายอย่างกระจ่างชัดยิ่งขึ้นในเรื่อง

การจัดการข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ได้ทราบ

 

เฉพาะผู้ใช้ในประเทศไต้หวัน ไทย และอินโดนีเซียเท่านั้น ที่ต้องปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สำหรับผู้ใช้ในประเทศและภูมิภาคอื่นๆ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในเวอร์ชั่นอื่นๆ 

 

1.บทนำ

บริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชัน จำกัด ("ไลน์" "บริษัท" หรือ "ของบริษัท") เชื่อว่า ความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

ในการบรรลุตามข้อผูกพันของบริษัทในการเคารพและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัท

จะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเหล่านี้

1.บริษัทจะเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม และขอความยินยอมจากท่านตามที่เห็นสมควรเพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผลการใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่าน

2.บริษัทจะระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.บริษัทเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุเท่านั้น

4.บริษัทจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเท่านั้น ยกเว้นได้รับความยินยอมจากท่านหรือตามที่กฎหมายใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต และบริษัท

จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น

5.บริษัทจะพยายามดำเนินการให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

6.บริษัทจะจัดให้มีเทคนิคและมาตรฐานองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม

7.บริษัทจะจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านมีความโปร่งใสตามสมควรเท่าที่จะเป็นไปได้

8.ท่านจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ให้ถูกต้องตามความเหมาะสมและสิทธิของท่านที่ได้รับตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

9.บริษัทจะรับผิดชอบต่อท่านโดยบริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามหลักการเหล่านี้ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

2.ขอบเขตนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

.เป้าหมายของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีการที่ LINE ใช้ในการจัดการและปกป้องข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิและทางเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมรับจากท่านเมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่าน LINE ("แอปพลิเคชั่น LINE") บริการต่างๆ ที่มีให้เลือกในแอปพลิเคชั่น LINE และแอปพลิเคชั่นอื่นที่รวมอยู่ในหรือทำงานร่วมกับแอปพลิเคชั่น LINE (เรียกรวมกันว่า "แอปพลิเคชั่น") ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ที่บริษัทดูแลซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่นต่างๆ ของบริษัท ("เว็บไซต์") 

(ทั้งแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์เรียกรวมกันว่า "บริการ") และข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่ได้รับจากผู้ใช้บริการคนอื่นๆ

 

เพื่อให้นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทง่ายต่อการทำความเข้าใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้

ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก บริษัทอาจจัดทำคำแปลตามภาษาท้องถิ่นของท่าน

เพื่อการอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันนี้มีคำแปลภาษาไทย คำแปลภาษาอินโดนีเซีย และคำแปล

ภาษาจีนแบบดั้งเดิมแล้ว อย่างไรก็ตามในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ ในฉบับแปลขัดแย้ง

กับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษแทนเว้นแต่

ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

 

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับหากท่านใช้บริการหรือส่วนใดๆ ของบริการดังกล่าวจากที่ใดๆ ก็ตามในประเทศไต้หวัน ไทย หรืออินโดนีเซีย หากท่านใช้บริการดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลี โปรดดูนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับประเทศญี่ปุ่นหรือนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับประเทศเกาหลีของบริษัทตามลำดับ หากท่านใช้บริการ

ในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ กรุณาดูนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

ท่านสามารถเข้าถึงเวอร์ชั่นปัจจุบันของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท https://terms.line.me/line_rules

 

.นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวใดที่ใช้บังคับกับบริการอื่นๆ ของ LINE 

ผู้ใช้อาจขอรับบริการเพิ่มเติมจาก LINE หรือบริษัทในเครือของ LINE (“บริการเพิ่มเติม”)  เนื่องจากผู้ใช้แต่ละรายมีความต้องการและทางเลือกที่อาจแตกต่างกัน บริษัทจึงจัดให้มีนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากหรือบันทึกต่อท้ายนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้สำหรับบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากและบันทึกต่อท้ายต่างๆ จะอธิบายประเภทข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์การใช้งาน และนโยบายอื่นๆ ที่อาจใช้บังคับกับบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เมื่อท่านเลือกใช้บริการเพิ่มเติม ท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือบันทึกต่อท้ายที่ใช้บังคับซึ่งเป็น

ส่วนเพิ่มเติมหรือแก้ไขจากนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ จากนั้นท่านจึงจะสามารถเข้าถึงบริการเพิ่มเติมดังกล่าวได้

 

ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและบันทึกต่อท้ายได้

ตามบริการที่ใช้ 

 

3.ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

.ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ LINE เก็บรวบรวม

เมื่อท่านสร้างบัญชีขึ้นมาบัญชีหนึ่ง และใช้บริการ LINE จะเก็บรวบรวม โอน และใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

.ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน

เมื่อท่านสร้างบัญชี  LINE เพื่อเข้าใช้บริการ (“บัญชีผู้ใช้”) LINE จะขอให้ท่านระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นเนื่องจากบริษัทอาจส่งข้อความ

ผ่านเอสเอ็มเอสไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุเพื่อตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่อง

มิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉลหรือในทางมิชอบ นอกจากนี้บริษัทอาจใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนนี้เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการให้แก่ท่านอีกด้วย

 

ทั้งนี้ ท่านอาจเลือกสร้างบัญชี LINE โดยใช้บัญชี Facebook ของท่านก็ได้ หากท่าน

ไม่ประสงค์จะให้หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ซึ่งในกรณีเช่นว่านั้นท่านสามารถเลือกได้ว่าจะระบุหมายเลขโทรศัพท์หรือไม่ก็ได้ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทมิได้เก็บรหัส Facebook ของท่าน ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้นเพื่อสร้างบัญชีและใช้บริการ

 

หากท่านเลือกเปิดใช้งาน "อนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนได้" ผู้ใช้รายอื่นที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของท่านอยู่ในสมุดโทรศัพท์ของตนจะสามารถเพิ่มท่านเป็นเพื่อนใน LINE ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และผู้ใช้ LINE รายอื่นที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

จะสามารถค้นหาท่านได้ ขอเรียนว่า ท่านสามารถเลือกเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งาน "อนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนได้" บนแอปในฟังชั่นก์ "การตั้งค่า" > "บริหารรายการเพื่อน" 

 

.ข้อมูลอุปกรณ์และบันทึกการเข้าถึงเมื่อท่านใช้บริการของบริษัท

เมื่อท่านใช้บริการของบริษัท บริษัทอาจขอรับและเก็บรักษาข้อมูลแสดงตัวตน

ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบันทึกข้อมูลที่ได้มาโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของท่านบางรายการ เช่น ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ เลขที่อยู่ไอพี ข้อมูลเบราว์เซอร์ รวมถึงประเภท

และการตั้งค่าภาษา ตัวระบุเครื่อง ข้อมูลคุ๊กกี้ ตัวระบุโฆษณา หรือตัวระบุ

แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่องมิให้

มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ ตลอดจนเพื่อให้บริการที่ท่านสามารถกำหนดเองและมีประสิทธิภาพมากที่สุดกับอุปกรณ์

ของท่าน  นอกจากนี้ขอเรียนให้ทราบว่า ตัวระบุโฆษณาของบุคคลภายนอกอาจเชื่อมโยง

กับบัญชีของท่านผ่านตัวระบุภายในของบริษัท

 

.ข้อมูลอื่นใดอีกบ้างที่ LINE อาจเก็บรวบรวม

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ บริษัทจึงจัดให้มีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมรวมถึงฟังก์ชัน

การเข้าถึงบัญชีของท่านได้จากอุปกรณ์หลายเครื่อง การช่วยท่านในการค้นหาเพื่อนผ่านบริการ หรือเพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพ สะดวกแก่การใช้ และเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น หากท่าน

เลือกฟังก์ชั่นดังกล่าว บริษัทอาจขอให้ท่านระบุข้อมูลด้านล่างนี้ โดยท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวก็ได้ อย่างไรก็ตามหากท่านเลือกที่จะกระทำเช่นนั้นอาจมีกรณีที่ท่านไม่สามารถ

ใช้บริการในบางส่วนได้

 

.อีเมล์แอดเดรส [ระบุหรือไม่ก็ได้]

ท่านอาจต้องการเข้าถึงบัญชีของท่านจากอุปกรณ์หลายเครื่องได้ ("ล็อกอินหลายเครื่อง") หรือโอนบัญชีของท่านจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ ("การโอนบัญชี") ท่านจะต้องระบุอีเมล์แอดเดรสของท่าน และรหัสผ่านและ/หรือรหัสส่วนบุคคล (PIN) 

แก่  LINE เพื่อที่บริษัทจะได้เชื่อมโยงอุปกรณ์ของท่านกับบัญชีของท่าน บริษัท

อาจส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการของบริการให้แก่ท่านผ่านทางอีเมล์แอดเดรส

ที่ท่านลงทะเบียนไว้ได้

 

ขอเรียนให้ทราบว่า หากท่านเปลี่ยนใจในภายหลังและไม่ประสงค์จะระบุอีเมล์แอดเดรส

อีกต่อไปแล้ว ท่านสามารถลบออกเมื่อใดก็ได้โดยไปที่เมนู "การตั้งค่า" > "บัญชี" 

ในแอปพลิเคชั่น LINE 

 

.ไอดี LINE [ระบุหรือไม่ก็ได้]

เพื่อให้เพื่อนของท่านค้นหาท่านในบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น ท่านอาจเลือกที่จะกำหนดชื่อ LINE   (“ไอดี LINE”) ให้บัญชีของท่านได้ และอนุญาตให้เพื่อนของท่านค้นหาท่านจากไอดี  LINE ได้ หรือท่านอาจเลือกไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ LINE รายอื่นติดต่อท่านโดยใช้ไอดี LINE ของท่านก็ได้ ขอเรียนว่า ผู้ใช้ LINE รายอื่นจะไม่สามารถมองเห็นไอดี LINE ของท่าน

หากไม่ได้รับอนุญาตและไอดี LINE ของท่านอาจเป็นนามแฝงได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น

ชื่อจริงของท่าน

 

.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในสมุดโทรศัพท์ของท่าน [ระบุหรือไม่ก็ได้]

เพื่อให้เป็นการง่ายยิ่งขึ้นในการค้นหาเพื่อนของท่านในการใช้บริการท่านอาจเปิดใช้งาน "เพิ่มเป็นเพื่อนอัตโนมัติ" ในแอปพลิเคชั่น LINE  หากท่านเลือกเปิดใช้งาน บริษัทจะเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์  ในสมุดโทรศัพท์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน และทำให้ท่านสามารถเพิ่มบุคคลเป็นเพื่อนในบริการได้ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ให้ความยินยอมให้สามารถค้นหา

จากหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์แอดเดรสได้ ("บริการเชื่อมโยงบัญชี") เมื่อท่านเพิ่มบุคคลใดเป็นเพื่อนในบริการแล้ว ท่านจะสามารถโทรศัพท์หรือส่งข้อความถึงบุคคลดังกล่าว

ผ่านบริการได้ บริษัทจะเข้าถึงช่องข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านเท่านั้น บริษัทจะไม่เข้าถึงชื่อผู้ติดต่อหรือข้อมูลใดๆ จากช่องข้อมูลอื่น หรือบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลนี้ ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากการเพิ่ม

หรือแนะนำเพื่อน หรือป้องกันไม่ให้มีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านสามารถเปลี่ยนใจเลิกใช้บริการเชื่อมโยงบัญชีเมื่อใดก็ได้โดยการปิดการใช้งานที่ "การตั้งค่า" -> "บริหารรายการเพื่อน" ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น หากท่านเลือกที่จะให้หมายเลขโทรศัพท์ของท่านแก่เรา ผู้ใช้คนอื่นจะสามารถค้นหาท่านผ่านฟั่งก์ชั่น เพิ่มเป็นเพื่อนอัตโนมัติ” ได้

 

หากท่านต้องการเชิญเพื่อนหรือผู้ติดต่อแต่ละคนให้เชื่อมต่อกับท่านโดยใช้

แอปพลิเคชั่น LINE ท่านอาจส่งคำเชิญโดยตรงทางเอสเอ็มเอสหรืออีเมล์โดยตรง

จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน โดยใช้สมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นการส่งคำเชิญเป็นเพื่อนในแอปพลิเคชั่น LINE  ("บริการบอกเพื่อน") บริษัท

จะเข้าถึงสมุดโทรศัพท์ของท่านเพื่อค้นหาเพื่อนของท่าน หลังจากที่พบเพื่อนของท่านแล้ว ท่านสามารถส่งคำเชิญโดยตรงไปยังเพื่อนและผู้ติดต่อแต่ละคนผ่านทางเอสเอ็มเอส

หรืออีเมล์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน LINE จะไม่ส่งคำเชิญในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของบริการบอกเพื่อน

 

.ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง [ระบุหรือไม่ก็ได้]

ในการใช้แอปพลิเคชั่น LINE  ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของท่าน ("ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์")  อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีฟังก์ชั่นที่ใช้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้แก่ท่าน

 

หากท่านต้องการเพิ่มผู้ใช้ LINE  ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นเพื่อน ท่านอาจใช้งานฟังก์ชั่น "เขย่าสิ” (Shake It!) ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเพิ่มผู้ใช้ LINE ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นเพื่อนได้โดยการเขย่าสมาร์ทโฟน ท่านจะสามารถเริ่มกระบวนการโดยเลือกฟังก์ชั่นดังกล่าว

จากเมนู "เพิ่มเพื่อน" และเริ่มเขย่าสมาร์ทโฟนของท่านกับผู้ใช้ที่อยู่ใกล้เคียงนั้น เมื่อเริ่มกระบวนการดังกล่าว บริษัทจะขอเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่านเพื่อที่บริษัทจะสามารถเชื่อมต่อท่านกับผู้ใช้ LINE ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงดังกล่าว ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ท่านจะสามารถพบเฉพาะผู้ใช้ที่ใช้เมนู เขย่าสิ” (Shake It!) ดังกล่าวเช่นเดียวกันเท่านั้น 

หากดำเนินการสำเร็จ โปรไฟล์ของท่านจะแสดงไปยังผู้ใช้ใกล้เคียงที่ใช้ฟังก์ชั่นนี้ และโปรไฟล์ของผู้ใช้ใกล้เคียงก็จะถูกแสดงมายังท่านด้วย ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชั่นนี้จะไม่ถูกแสดง

ท่านอาจประสงค์จะรับข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก

ในบริเวณใกล้เคียงที่ระบุโดย "บัญชีทางการ" ในแอปพลิเคชั่น LINE ได้ หากท่าน

เลือกรับข้อมูลดังกล่าวจาก "บัญชีทางการ" บริษัทจะขอรับข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่านผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน เพื่อที่บริษัทจะได้จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านได้

นอกจากนี้หากท่านไม่ยอมรับที่จะส่งข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่านในการตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน ก็จะไม่มีการส่งข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ให้แก่บริษัท 

 

.ข้อมูลติดต่อสำหรับบริการช่วยเหลือลูกค้า [ระบุหรือไม่ก็ได้]

ในบางกรณีท่านอาจประสงค์ที่จะติดต่อกับบริษัทเพื่อขอรับบริการช่วยเหลือลูกค้าจากเรา หากท่านติดต่อบริษัทผ่านแบบฟอร์มติดต่อของบริษัท หรือโดยวิธีการอื่น บริษัทอาจขอรับและเก็บรักษาข้อมูลใดๆ ที่ท่านเลือกระบุไว้ ซึ่งรวมถึงชื่อของท่าน และข้อมูลการติดต่อต่างๆ เช่น อีเมล์แอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ของท่านหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น ประเภทอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ

ของอุปกรณ์ดังกล่าว บริษัทจะใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขและตรวจสอบปัญหาที่ท่านส่งมา

ยังบริษัท เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ท่านและปรับปรุงบริการช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทต่อไป เราอาจประมวลผลข้อมูลนี้ที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือที่ท่านร้องขอมาจัดการกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน และเก็บข้อมูลนี้ไว้ตามบทบัญญัตินโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้

 

.ข้อมูลติดต่อสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายและการสำรวจลูกค้า [ระบุหรือไม่ก็ได้]

หากท่านเลือกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือสำรวจวิจัยต่างๆ ที่ LINE เสนอ

เป็นครั้งคราว บริษัทอาจขอรายละเอียดการติดต่อของท่าน (เช่น ชื่อ ที่อยู่สำหรับ

ส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส เพศ และวันเดือนปีเกิด) เพื่อยืนยันสิทธิ

ในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ท่านสามารถกรอกแบบสอบถามและจัดส่งของรางวัลใดๆ 

ที่ท่านอาจชนะรางวัล และการจัดการกิจกรรมอื่นๆ 

 

.ข้อมูลการชำระเงิน [ระบุหรือไม่ก็ได้]

หากท่านเลือกซื้อหรือใช้บริการเพิ่มเติมที่คิดค่าบริการ และชำระค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าวโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น iTunes หรือ Google Play บริษัท

อาจให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเก็บและประมวลผลข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน 

โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านเพื่อประมวลผลการซื้อหรือใช้บริการ

ที่มีค่าบริการเท่านั้น โปรดทราบว่า บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน

ไว้เกินจากระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการอำนวยความสะดวกในการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง 

โดยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของท่านจะได้รับการดำเนินการโดยหน่วยงานชำระเงิน

ภายนอกที่เหมาะสม

 

.ข้อมูลจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่มีบริการของบริษัทรวมอยู่ด้วย [ระบุหรือไม่ก็ได้]

บริการของบริษัท และ/หรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นต่างๆ ของบุคคลภายนอก อาจมี

แอปพลิเคชั่นเสริมของบริษัทรวมอยู่ด้วย เช่น แอปพลิเคชั่น "LINE it!"  บริษัทอาจบันทึกข้อมูลการล็อกอินใน LINE ของท่านผ่านการใช้งานแอปพลิเคชั่นเสริมดังกล่าวหรือได้รับ

ยูอาร์แอลของเว็บไซต์ที่มีแอปพลิเคชั่นเสริมของบริษัทซึ่งท่านเยี่ยมชมขณะที่ท่านล็อกอินเข้าใช้บริการของบริษัทผ่านบราวเซอร์ของท่าน ข้อมูลที่ได้รับในวิธีนี้จะนำมาใช้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่ามีการใช้บริการของบริษัทอย่างไร และการบำรุงรักษาและปรับปรุงการบริการของบริษัท ขอเรียนให้ทราบว่า จะไม่มีการรับข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นดังกล่าวที่มีแอปพลิเคชั่นเสริมของบริษัทหากท่าน

ล็อกเอาท์จากบริการ

 

๙.รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ TrueDepth API ของ Apple

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทใช้ฟังก์ชัน TrueDepth สำหรับกล้องของ Apple โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและพัฒนาคุณภาพกล้องและการโทรแบบวิดีโอ รวมถึงเอฟเฟกต์และอื่นๆ ในบริการของเรา โดยอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับจากกล้อง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการประมวลผลแบบเรียลไทม์ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและพัฒนาฟังก์ชันเหล่านี้เท่านั้น

 

โดยจะไม่มีการเก็บรวบรวมหรือมอบให้แก่บุคคลอื่นอย่างเด็ดขาด

 

.ข้อมูลที่ฉันสร้างขึ้นซึ่งเกี่ยวกับตัวฉันเองและแชร์กับผู้อื่น

.เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง [ระบุหรือไม่ก็ได้]

นอกจากข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ท่านอาจเลือกตั้งค่าข้อมูลโปรไฟล์ (เช่น LINE  ไอดี ชื่อที่แสดง (Display Name)” รูปโปรไฟล์ วันเดือนปีเกิด และวลีที่คุณเลือกที่จะแสดงใต้สถานะของท่าน ฯลฯ) และแสดงตัวตนของท่านกับผู้ใช้คนอื่นๆ  หรือต่อเจ้าของบัญชีทางการ ยิ่งไปกว่านั้นท่านอาจเลือกที่จะสร้างเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง เช่น ข้อความที่เป็นตัวอักษรและข้อความเสียง รูปถ่าย วีดิทัศน์ ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หรือข้อมูลติดต่อของเพื่อนใน LINE และแชร์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองนี้กับผู้ใช้รายอื่น สำหรับข้อมูลโปรไฟล์บางอย่าง เช่น วันเดือนปีเกิด ท่านอาจเลือกที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ก็ได้  ท่านอาจเลือกแชร์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองของท่านมากหรือน้อยเพียงใดก็ได้ และสามารถเลือกว่าจะแชร์เนื้อหาดังกล่าวกับผู้ใดขณะที่ท่านสร้างข้อความได้โดยการเลือกผู้รับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองของท่าน และ/หรือผ่านการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแอปพลิเคชั่น LINE 

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ข้อมูลโปรไฟล์และเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองที่ท่านแชร์กับบุคคลอื่นนี้ สามารถคัดลอก จัดเก็บ หรือเผยแพร่โดยผู้รับเนื้อหาดังกล่าวได้ และก็มีความเป็นไปได้

ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอกผู้ที่มิได้มุ่งหมายให้เป็นผู้รับเช่นกัน เนื่องด้วยสภาพของความเป็นข้อมูลดิจิทัล บริษัทขอให้ท่านระมัดระวังและรอบคอบเมื่อท่านจะสร้างและแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของท่านแก่บุคคลอื่น

จากข้อมูลประเภทต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะไม่ดู ใช้รายละเอียด หรือดำเนินการอื่นใดกับเนื้อหาส่วนตัวที่ท่านแลกเปลี่ยนกับผู้ใช้รายอื่นๆ โดยไม่ได้รับ

ความยินยอมจากท่าน กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

.LINE เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกหรือไม่

1.ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการที่จัดการดำเนินการโดยบุคคลภายนอก

เพื่อเป็นการจัดการบริการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน LINE อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

จากบุคคลภายนอก จากการที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว อาจมีกรณีที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากคู่ค้า

ที่ให้บริการเฉพาะบางประการ รวมถึงกรณีที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากคู่ค้าที่ให้บริการต่างๆ 

ที่เชื่อมโยงกับบัญชีทางการ จากการล็อคอินเข้า LINE  และจากบริการอื่นๆ หากท่านใช้บริการใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก บริษัทอาจออกรหัสภายในโดยอัตโนมัติเพื่อใช้เชื่อมต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริการดังกล่าวและแชร์สิ่งเดียวกันนี้กับบุคคลภายนอกนั้น

 

4.บริษัทใช้และจัดการข้อมูลของท่านอย่างไร

.LINE นำข้อมูลของฉันไปใช้อย่างไร

ในการให้บริการและบริการเพิ่มเติมอื่นใดๆ นั้น LINE ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ร่วมควบคุมข้อมูลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ดังนี้

 

สำหรับการพัฒนา จัดให้ และปรับปรุงการบริการของบริษัท

เพื่อให้บริการและบริการเพิ่มเติมใดๆ แก่ท่าน และอนุญาตให้ท่านส่งเนื้อหาที่ผู้ใช้

สร้างเองของท่านให้แก่ผู้ใช้ LINE รายอื่น

เพื่อให้ท่านใช้บัญชี LINE ของท่านบนอุปกรณ์หลายเครื่อง และถ่ายโอนบัญชี LINE 

ของท่านไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งได้

เพื่อช่วยท่านค้นหาผู้ที่ท่านรู้จักซึ่งเป็นผู้ใช้ LINE อยู่แล้ว เพื่อที่ท่านสามารถเชื่อมต่อกันได้

โดยใช้ LINE  และตามที่ท่านได้ตกลงเอาไว้ เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ LINE รายอื่นสามารถเชื่อมต่อกับท่านได้

เพื่อให้ท่านสามารถซิงค์ (Sync) บัญชี LINE ของท่านกับแอปพลิเคชั่นอื่นของ LINE บริษัทในเครือของ LINE  และหุ้นส่วนธุรกิจของ LINE และแบ่งปันข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชั่นต่าง ที่ท่านใช้

เพื่อตอบกลับคำขอที่ท่านอาจมีเพื่อใช้บริการเพิ่มเติมของ LINE 

เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการช่วยเหลือลูกค้า และตอบข้อซักถามและข้อเรียกร้อง

ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อดำเนินการสำรวจผู้ใช้

เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญอื่นใดเกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติมหากจำเป็น 

เพื่อระบุผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ส่งของรางวัลให้แก่ผู้ชนะ 

และจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อ 

เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติโดยไม่เปิดเผยตัวตนเกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติม 

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

 

สำหรับการรักษาความปลอดภัยของบริการหรือการป้องกันไม่ให้มีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน

เพื่อสอดส่องดูแล ตรวจจับ และป้องกันไม่ให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในลักษณะที่เป็นการกระทำหลอกลวงหรือในทางที่ผิด 

เพื่อเป็นการตรวจสอบด้วยตัวท่านเองหรือแจ้งให้ท่านทราบกรณีมีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

สำหรับการจัดให้ตรงตามความต้องการของท่านหรือการเผยแพร่โฆษณา

เพื่อแจ้งข้อมูล ฯลฯ เกี่ยวกับบริการของบริษัทและของกลุ่มบริษัทหรือข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาต่างๆ ที่ผู้โฆษณาเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่ไม่ใช่ LINE 

เพื่อปรับปรุงและ/หรือพัฒนาการบริการและบริการเพิ่มเติมใดๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ

เพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณาที่บริษัทแสดงไว้ในอินเตอร์เน็ตหรือในสื่ออื่นๆ 

อย่างไรก็ตามหากบริษัทแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์การใช้งานแบบเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติม

ในขณะที่บริษัทขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือโดยวิธีการอื่น การแจ้งดังกล่าวจะใช้

แทนวัตถุประสงค์การใช้งานทั่วไปที่ระบุในข้อ 4. ของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้

 

.LINE จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของฉันอย่างไร

ในการดำเนินการตามพันธะหน้าที่ที่จะเคารพและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน 

และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ LINE ได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและทางองค์กรที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการป้องกันตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้านนี้เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต การใช้งานในทางมิชอบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการทำลายข้อมูลของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เมื่อปี 2550 และการรับรอง SOC2, SOC3 (SysTrust) สำหรับบริการผ่านแอปพลิเคชั่น LINE 

เนื่องจากไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลใดที่สมบูรณ์

แบบหรือไม่สามารถเจาะผ่านได้ บริษัทจึงไม่อาจรับประกันได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

จะปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จจากการบุกรุกในระหว่างการส่งข้อมูลหรือจัดเก็บเข้าระบบของบริษัท

เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากท่าน โปรดอย่าแชร์รหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น

หรือใช้รหัสผ่านเดียวกับที่ท่านใช้สำหรับบริการอื่น นอกจากนี้โปรดแจ้งให้บริษัททราบในกรณี

ที่ท่านสงสัยว่าจะมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิด

การรักษาความปลอดภัยอื่นใดผ่านแบบฟอร์มติดต่อของบริษัท

 

.ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันถูกส่งและจัดเก็บไว้ที่ใด

เพื่อเป็นการจัดให้ซึ่งการบริการที่น่าเชื่อถือและดำเนินการอย่างรับผิดชอบ LINE  

จะประมวลผลและเก็บข้อมูลของท่านไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยที่อยู่ในประเทศต่างๆ 

ทั่วโลกรวมถึงประเทศต่างๆ นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น 

ซึ่ง LINE คอร์ปอเรชั่น ตั้งอยู่ การโอนข้อมูลเหล่านั้นจะกระทำโดยเป็นไปตามข้อกำหนด

ตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้บังคับ 

 

.LINE จะเก็บข้อมูลของฉันไว้นานเท่าใด

LINE จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดเวลาที่บัญชีของท่านยังใช้งานอยู่เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์การใช้งานตามรายละเอียดในนโยบายคุ้มครองส่วนตัวนี้ หรือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้แม้ภายหลังจากที่บัญชีของท่านปิดหรือยุติแล้ว หากมีความจำเป็นตามสมควรที่จะต้องเก็บไว้ดังนี้

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อให้บริการช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างหรือที่มีกับผู้ใช้ LINE ตลอดระยะเวลาที่ใช้บังคับได้ หรือ

เพื่อตรวจจับและป้องกันมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือมิชอบ

 

.LINE แชร์ข้อมูลกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทหรือไม่

LINE แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือของ LINE  ซึ่งรวมถึงบริษัทในท้องถิ่นในแต่ละ ประเทศ  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่แชร์เป็นข้อมูลรายการเดียวกันกับที่ระบุในข้อ 3 ของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

วัตถุประสงค์ของการแชร์เป็นวัตถุประสงค์เดียวกันกับวัตถุประสงค์ในการใช้ดังที่ระบุไว้ในข้อ  4 . ของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  (สำหรับวัตถุประสงค์

ในการใช้ข้อมูลหลังจากที่ได้แชร์แล้วให้ใช้คำว่า กลุ่มบริษัทของ LINE   แทนคำว่า บริษัท” และให้ใช้คำว่า บริการต่างๆ ที่จัดให้โดยกลุ่มบริษัทของ LINE แทนคำว่า บริการ” )

หากท่านมีข้อสอบถามใดๆ เกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลในกลุ่มบริษัท กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้

 

. LINE ใช้ผู้ให้บริการหรือตัวแทนให้บริการภายนอกหรือไม่

เพื่อให้บริการ ในบางครั้ง LINE จำเป็นต้องให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ที่อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทคัดเลือกผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และบริษัทดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้วางระบบการจัดการข้อมูลและการควบคุมภายในองค์กรที่เหมาะสมและปลอดภัย และเราได้กำหนดหน้าที่ตามสัญญาแก่ผู้ให้บริการดังกล่าวเพื่อให้ผู้ให้บริการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วย นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพียงภายในขอบเขตที่จำเป็นตามคำสั่งและวัตถุประสงค์ของเราเท่านั้น

 

.LINE ให้ข้อมูลของฉันแก่บุคคลภายนอกหรือไม่

นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือบันทึกต่อท้ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง LINE จะไม่ให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ว่าเป็นกรณีที่บริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าบริษัทจำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ยกเว้นกรณีต่อไปนี้

กรณีที่ท่านใช้บริการที่เชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก หรือกรณีอื่นๆ ที่มีการให้ข้อมูล

ซึ่งน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นแก่คู่ค้าเพื่อระบุตัวตนผู้ใช้

ในกรณีดังกล่าวนั้น บริษัทจะให้เฉพาะข้อมูลน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแก่บุคคลภายนอก (รหัสภายใน ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับอุปกรณ์ (เช่น เลขรหัสประจำตัวของโฆษณา การตั้งค่าภาษา เป็นต้น) ข้อมูลเกี่ยวกับที่มา) และในการให้ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ เหล่านี้ บริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจว่าได้ยืนยันเจตนาของท่านอีกครั้งหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ ผู้ที่บริษัทจะให้ข้อมูล

อาจรวมถึงบริษัทต่างๆ ที่อยู่นอกประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่

ในเรื่องข้างต้น กรุณาอ้างอิงรายละเอียดในข้อ 3 . และข้อ 6 . ของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  

.LINE ใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันหรือไม่

บริษัทใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการจัดเก็บเฉพาะอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลย่อยที่ถูกเก็บรักษาไว้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ แฟ้มข้อมูลนี้จะเก็บข้อมูลที่เว็บไซต์สามารถใช้อ่านได้อีกเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น

ในครั้งหน้า ข้อมูลคุกกี้บางข้อมูลมีความจำเป็นเพราะมิเช่นนั้นแล้วเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ส่วนข้อมูลคุกกี้อื่นๆ นั้นช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เยี่ยมชมโดยการจดจำชื่อผู้ใช้ (username) ในทางที่ปลอดภัยและตามภาษาที่ท่านเลือก คุกกี้มีไว้เพื่อให้ท่านมิต้องเติมข้อมูลเดิมๆ ในแต่ละครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์เราใช้คุกกี้เพื่อ:

ช่วยบริษัทในการรักษาข้อมูลเซสชัน (Session) ของท่านเมื่อท่านใช้บริการและ/หรือบริการเพิ่มเติมใดๆ

เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของระบบของเรา

เก็บค่าพึงใจ (Preference) และให้บริการที่กำหนดค่าตามความต้องการของท่าน และ

ช่วยบริษัทในการทำความเข้าใจว่า ประชาชนใช้บริการอย่างไรและเพื่อการปรับปรุงบริการ

เราใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ด้วยบนเว็บไซต์

ตัวเก็บข้อมูลกูเกิ้ล (Google Analytics)

การที่ท่านใช้บริการต่อไปเป็นการบ่งชี้ว่า ท่านยอมรับให้บริษัทใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บราวเซอร์ของอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าจะยอมรับการใช้คุกกี้หรือไม่ หากท่านปิดการใช้คุกกี้หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์จากเว็บไซต์หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันได้ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานโดยรวมของท่าน

 

.LINE ใช้โมดูลของบุคคลภายนอกหรือไม่

LINE ใช้บริการบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อลงโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตหรือในสื่ออื่นๆ  เพื่อวัดประสิทธิผลของโฆษณาและพิจารณาว่าจะต้องชำระเงินให้แก่บริษัทตัวแทนโฆษณาดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าไร บริษัทจึงติดตั้งโมดูลของบุคคลภายนอกไว้ภายใน

แอปพลิเคชั่น  นอกจากนี้บริษัทอาจติดตั้งโมดูลของบุคคลภายนอกไว้ภายในแอปพลิเคชั่น

เพื่อช่วยให้บริษัทเข้าใจว่ามีการใช้บริการและ/หรือบริการเพิ่มเติมอยู่อย่างไร ท่านสามารถ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นที่มีการติดตั้งโมดูลของบุคคลภายนอกไว้ภายในได้ที่นี่

 

5.ทางเลือกของท่านสิทธิของท่าน

มีความเป็นไปได้ที่ LINE อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการในปัจจุบัน 

โปรดทราบว่า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใช้บริการหรือไม่ ท่านสามารถเลือกและมีสิทธิต่างๆ ตามหัวข้อนี้หากบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

.ฉันจะควบคุมข้อมูลของฉันได้อย่างไร

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ (รวมถึงข้อยกเว้นหรือบทยกเว้นภายใต้กฎหมายดังกล่าว) ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยเหตุที่ถูกต้องตามกฎหมาย  สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ฯลฯ ท่านสามารถใช้สิทธิได้โดยตรงภายในแอปพลิเคชั่น LINE เมื่อใดก็ได้ เช่น 

ในเมนู "โปรไฟล์ (Profile)" ในส่วนของตั้งค่า (Settings) ในแอปพลิเคชั่น ท่านสามารถยืนยันและหรือแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และยังสามารถยืนยันและแก้ไขชื่อที่แสดง และรูปโปรไฟล์ของท่านได้อีกด้วย และ

ในเมนู "บัญชี (Accounts)" ในส่วนของตั้งค่า (Settings) ในแอปพลิเคชั่น ท่านสามารถยืนยันและ/หรือแก้ไขอีเมล์แอดเดรสที่ลงทะเบียนของท่านได้ และยังสามารถลบอีเมล์แอดเดรสที่ลงทะเบียนของท่านหรือปิดการเชื่อมต่อกับบัญชี Facebookได้อีกด้วย

ในเมนู การจัดการความเป็นส่วนตัว (Privacy Management)” ในส่วน ตั้งค่า (Settings)” 

ในแอปพลิเคชั่น ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงในเรื่องความยินยอมของท่านในส่วนที่ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่าน” 

เพื่อใช้สิทธิใดๆ ของท่ายภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อ เมื่อตรวจสอบตัวตนของท่านแล้ว บริษัทจะตอบกลับคำขอของท่านภายในระยะเวลาตามสมควรและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หากท่านต้องการส่งคำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท โปรดดูอีเมล์แอดเดรสของบริษัทที่ข้อ 6..

อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ บริษัทอาจไม่สามารถตอบสนอง

ตามข้อร้องขอของท่านได้ หากมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

การเปิดเผยมีความเป็นไปได้ว่า จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิ

หรือประโยชน์อื่นใดของท่านหรือของบุคคลอื่น

การเปิดเผยมีความเป็นไปได้ว่าจะขัดขวางการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเหมาะสม

ของบริษัทอย่างร้ายแรง

การเปิดเผยขัดต่อกฎหมายอื่นๆ หรือ

หากท่านไม่ยืนยันตัวตนของท่านเมื่อร้องขอให้มีการเปิดเผย

หากท่านไม่ประสงค์จะใช้บริการอีกต่อไปแล้ว หรือหากท่านไม่ประสงค์จะยินยอมให้ LINE 

เก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งจำเป็นต่อการให้บริการของบริษัทอีกต่อไปแล้ว ท่านอาจเลือกลบบัญชีทั้งหมดของท่านได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชั่น LINE  บริษัท

จะดำเนินการลบข้อมูลของท่านตามข้อ 4.. 

หากท่านใช้สิทธิใดๆ ของท่านตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตโดยใช้แบบฟอร์มติดต่อ บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในการตอบสนอง

ต่อข้อร้องขอของท่านตามขั้นตอนการดำเนินการที่ได้ระบุไว้แยกต่างหาก

 

.หากฉันเปลี่ยนใจจะทำอย่างไร

หากท่านเปลี่ยนใจในเรื่องเกี่ยวกับขอบเขตของข้อมูลที่ท่านประสงค์จะแชร์หรือเปิดเผยต่อไป  ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ในแอปพลิเคชั่น LINE  เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลโปรไฟล์ของท่าน (เช่น รูปโปรไฟล์ของท่าน ชื่อที่แสดง หรือวลีส่วนบุคคลที่แสดง

ใต้ข้อความสถานะ)

ให้ผู้ใช้ LINE รายอื่นติดต่อท่านโดยใช้ไอดี LINE ของท่านได้หรือไม่

ลงทะเบียนอีเมล์แอดเดรสของท่านหรือไม่

เชื่อมต่อบัญชีของท่านกับ Facebook ของท่านหรือไม่

บล็อคหรือปลดบล็อคผู้ใช้ LINE บางคน

เพิ่มผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติโดยใช้สมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านหรือไม่ หรือ

ให้ผู้ใช้ LINE รายอื่นที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของท่านอยู่แล้ว สามารถติดต่อท่านผ่าน LINE 

ได้หรือไม่

แชร์หรือไม่แชร์โพสต์ของท่านในไทม์ไลน์ของท่านหรือไม่ และกับใครบ้าง

 

6.ข้อมูลที่สำคัญอื่น  

.โฆษณา

บริษัทพยายามที่จะเผยแพร่โฆษณาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละท่านมากที่สุด (optimized advertisements) ในขณะเดียวกัน จากลักษณะของบริการ บริษัทก็ถือเรื่องความเป็นส่วนตัวและการสร้างสภาพแวดล้อมให้ท่านรู้สึกปลอดภัยที่จะใช้บริการเป็นเรื่องสำคัญ และจากการพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างความสะดวกสบายของท่านกับความเป็นส่วนตัว บริษัทจึงได้กำหนดเรื่องที่เป็นข้อห้ามต่างๆ ไว้เกี่ยวกับการเผยแพร่โฆษณา ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ท่านสามารถเลือกที่จะระงับการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวหรือเลือกที่จะให้การเผยแพร่ดังกล่าวกลับคืนมาได้ด้วยตัวท่านเอง

สำหรับเรื่องที่ไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการโฆษณาให้ตรงความต้องการนั้น วิธีการระงับการเผยแพร่หรือวิธีทำให้การเผยแพร่กลับคืนมา รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการโฆษณาให้ตรงความต้องการ สามารถยืนยันได้ที่นี่

 

.ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อกังวล

หากท่านมีข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้หรือนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ของบริษัท 

โปรดติดต่อบริษัทผ่านแบบฟอร์มติดต่อของบริษัทหรือทำหนังสือมาถึงบริษัทที่

 

LINE Corporation

Attn: Privacy Policy

23rd Floor JR Shinjuku Miraina Tower

4-1-6 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo

160-0022 Japan

 

.การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้

บริษัทอาจแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทเป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลหลากหลายประการซึ่งรวมถึงเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัทและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  บริษัทได้ทำการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 และจัดทำ

ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555

เมื่อบริษัททำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในบริการของบริษัทหรือโดยวิธีการอื่นตามสมควร บริษัทขอแนะนำ

ให้ท่านตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยความรอบคอบ หากท่านตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดใช้บริการของบริษัทต่อไป แต่หากท่านไม่ตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และไม่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัทอีกต่อไปแล้ว ท่านอาจเลือกปิดบัญชีของท่านได้  ซึ่งการที่ท่านใช้บริการของบริษัทต่อไปหลังจากที่ได้มีการแจ้งให้ท่านทราบ

เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วหรือได้มีการประกาศในบริการของบริษัทแล้ว ถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและยินยอมตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว บริษัทจะขอความยินยอมจากท่าน หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้