LINE

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ LINE โอเพนแชทเหล่านี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE โอเพนแชท (“บริการ”) ซึ่งให้บริการโดยบริษัท LY Corporation จำกัด (“บริษัท”) แก่ผู้ใช้ 


ข้อ 1.  คำจำกัดความ

คำต่าง ๆ ที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ใช้ตามความหมายดังต่อไปนี้

1.1 “เนื้อหาที่มีการโพสต์” หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้ได้โพสต์ ส่ง หรืออัปโหลดเข้าไปในบริการ 

1.2 “โอเพนแชท” หมายถึง กลุ่มที่ผู้ใช้ได้สร้างขึ้นหรือเข้าร่วมผ่านทางบริการ

1.3 “ห้องสนทนา” หมายถึง สถานที่ในโอเพนแชทที่จัดให้มีการสนทนากลุ่ม (group chat) การสนทนาระหว่างบุคคล (interpersonal chat) และ/หรือ การโทรสนทนาด้วยเสียง (voice call) ที่ผู้ใช้หรือบริษัทได้สร้างขึ้นหรือเข้าร่วม นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทได้สร้างหรือบริหารจัดการห้องสนทนา หรือโพสต์ ส่งหรืออัปโหลดเข้าไปในห้องสนทนา บริษัทจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าห้องสนทนาหรือเนื้อหาที่มีการโพสต์นั้นมาจากบริษัท บริษัทจะไม่เข้าร่วมในห้องสนทนาที่สร้างขึ้นหรือบริหารจัดการโดยผู้ใช้ เว้นแต่เมื่อบริษัทได้ติดต่อกับผู้ใช้ด้วยเหตุผลที่เหมาะสมและจำเป็น หรือบริษัทเข้าร่วมเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลห้องสนทนาที่สร้างขึ้นหรือบริหารจัดการโดยผู้ใช้

1.4 “ผู้ดูแลระบบ” หมายถึง ผู้ใช้ที่ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการโอเพนแชทและห้องสนทนาที่ได้มีการสร้างขึ้นมา 

 

ข้อ 2. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

2.1 ผู้ใช้ทั้งหมดจะใช้บริการโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการได้หากไม่ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

2.2 ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์จะใช้บริการนี้ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าแล้วจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

2.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะใช้บังคับร่วมกับข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation ที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นไว้ต่างหาก ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับบทบัญญัติของข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation ให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้บังคับ

2.4 บริษัทอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่จะได้ระบุต่อไปด้านล่างนี้ ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทจะเปิดเผยให้ทราบเป็นการทั่วไป โดยการระบุไว้บนบริการหรือเว็บไซต์ของบริษัท หรือโดยการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบตามวิธีที่บริษัทกำหนด เพื่อยังผลให้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว เช่นเดียวกันกับในส่วนของเนื้อหาและวันที่ใช้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไข ในกรณีข้อ (2) ตามที่ระบุด้านล่างนี้ บริษัทจะเปิดเผยให้ทราบเป็นการทั่วไปถึงการแก้ไขดังกล่าวล่วงหน้าโดยให้ระยะเวลาพอสมควรก่อนวันที่มีผลใช้บังคับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ใช้บังคับที่ระบุไว้เป็นต้นไป

(1) เมื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปโดยสอดคล้องกับประโยชน์โดยทั่วไปของผู้ใช้ หรือ

(2) เมื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่เป็นการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของสัญญาอื่นใด และสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงความจำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขนั้น ความเหมาะสมของเนื้อหาหลังจากที่มีการแก้ไข และเหตุปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขนั้น  

2.5 บริการนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในบางประเทศและภูมิภาค โปรดทราบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ LINE โอเพนแชทที่เป็นภาษาจีนจะใช้กับผู้ใช้ในประเทศไต้หวัน

 

ข้อ 3. การแก้ไขและการยกเลิกการให้บริการ

3.1 บริษัทอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบริการทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อมีกรณีที่สอดคล้องกับเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่ระบุดังนี้

(1) เมื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบริการ เช่นการเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานหรือประสิทธิภาพของบริการ เป็นไปโดยสอดคล้องกับประโยชน์โดยทั่วไปของผู้ใช้ หรือ

(2) ในกรณีอื่นๆ นอกจากเหตุที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาบริการนั้น ความเหมาะสมของเนื้อหาหลังจากที่มีการแก้ไข และเหตุปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขนั้น

3.2 เมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็น บริษัทอาจยกเลิกบริการทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวผู้ใช้ล่วงหน้า ในการยกเลิกบริการ บริษัทอาจบอกกล่าวให้ผู้ใช้ทราบโดยการแจ้งภายในบริการหรือโดยวิธีอื่นตามที่บริษัทเห็นสมควร

 

ข้อ 4. สิทธิและการจัดการเนื้อหาที่มีการโพสต์

4.1 ผู้ใช้ยังคงมีสิทธิอย่างต่อเนื่องในเนื้อหาที่มีการโพสต์ในบริการและบริษัทจะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ในเนื้อหาที่มีการโพสต์ อย่างไรก็ตาม เพื่อการประชาสัมพันธ์และบริการใดๆ ของบริษัท ให้ถือว่าผู้ใช้ได้ให้สิทธิแก่บริษัทในการใช้ (รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงภายใต้ขอบเขตที่บริษัทเห็นสมควรจำเป็น และนำสิทธิการใช้ไปอนุญาตช่วงให้บุคคลที่สามที่เป็นพันธมิตรของบริษัทใช้ต่อได้) ซึ่งเนื้อหาที่มีการโพสต์ที่มีการเปิดเผยต่อผู้ใช้อื่นซึ่งไม่ใช่เพื่อนในห้องสนทนา โดยห้องสนทนาดังกล่าวเป็นห้องสนทนาที่มีการอนุญาตให้ค้นหาเจอได้และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของห้องสนทนานั้นมีการตั้งค่าเป็นสาธารณะในเวลาที่ห้องสนทนานั้นได้มีการสร้างขึ้น

4.2 โดยไม่คำนึงถึงความในประโยคแรกในย่อหน้าก่อนหน้านี้ บริษัทอาจใช้เอไอเพื่อสรุปความจากเนื้อหาที่มีการโพสต์ (โดยไม่คำนึงถึงว่าการตั้งค่าในห้องสนทนาที่มีเนื้อหาที่มีการโพสต์นั้นจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น (1) การตั้งค่าที่สามารถทำให้มีการค้นหาห้องสนทนาได้ (2) การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว หรือ (3) การตั้งค่าที่สามารถทำให้มีการค้นหาหรือเห็นตัวอย่างข้อความ และไม่คำนึงถึงการตั้งค่าที่เปลี่ยนแปลงขอบเขตและเงื่อนไขต่างๆ ที่ห้องสนทนาและเนื้อหาที่มีการโพสต์ในห้องสนทนาดังกล่าวได้มีการแสดงผล) และแสดงผลจากการสรุปความนั้น (“บทสรุปโดยเอไอ”) ในกรณีนี้ บทสรุปโดยเอไอจะแสดงผลตามขอบเขตและเงื่อนไขที่เนื้อหาที่มีการโพสต์นั้นอาจแสดงผลได้ (กล่าวคือ บทสรุปโดยเอไอจะถูกสรุปความโดยอ้างอิงจากเนื้อหาที่มีการโพสต์)

4.3 ผู้ใช้ตกลงล่วงหน้าว่าข้อมูลทั้งปวงที่ผู้ใช้ได้โพสต์ลงบนบัญชีของตนจะถูกลบในกรณีและเมื่อบริษัทยุติการให้บริการ

 

ข้อ 5. การใช้ข้อมูลภายใต้บริการ

5.1 ผู้ใช้ยอมรับและตกลงในการที่บริษัทอาจยืนยันและใช้ข้อมูลแต่ละชนิดที่เกี่ยวกับผู้ใช้ภายในบริการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลประวัติโดยย่อที่ผู้ใช้กำหนดขึ้น ตัวระบุอัตลักษณ์ภายในของผู้ใช้ ข้อความและข้อความเสียงที่ได้มีการส่งและรับภายในบริการ เนื้อหาที่มีการโพสต์ รายการกิจกรรมที่มีการบันทึกไว้ (logs) (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานะการส่งและการรับ สถานะของการเปิดข้อความ สถานะของการคลิกบนลิงก์และอื่น ๆ และสถานะการรับชมวีดิโอ)) และข้อมูลเกี่ยวกับโอเพนแชทและห้องสนทนา จนกว่าจะมีการยกเลิกบริการ และอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ (*1) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) หรือผู้รับจ้างช่วง ตามขอบเขตที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การป้องกันการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการยืนยันและให้การสนับสนุนรายละเอียดของการรายงานต่าง ๆ และการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ป้องการการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การพัฒนา การปรับปรุง และการวิเคราะห์ทางสถิติของการให้บริการต่างๆ ที่ให้บริการโดยบริษัทหรือกลุ่มบริษัท รวมถึงการคำนึงถึงการออกแบบหน้าจอที่เป็นมิตรแก่ผู้ใช้
- การให้บริการที่ดีและเหมาะสมโดยบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท  (รวมถึงการนำเสนอโฆษณาที่ เหมาะสม ตามความสนใจของผู้ใช้แต่ละราย และฟังก์ ชัน ช่วยรับเข้า (the input auxiliary function) และฟังก์ชันสรุปข้อความโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) (*2)

*1 คำจำกัดความของ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทในเครือ” จะเป็นไปตามความหมายที่กำหนดไว้ตาม “ข้อกำหนดของประเทศญี่ปุ่น เรื่องคำศัพท์เฉพาะทาง แบบฟอร์ม และวิธีการจัดทำงบการเงิน เป็นต้น”
*2 บริการปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้าง (Generative AI) ของ OpenAI Opco, L.L.C. และ OpenAI, L.L.C (ทั้งสองบริษัทตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา) ได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้บริการฯ และอาจมีกรณีที่มีการแบ่งปันข้อมูลแต่ละประเภทภายในบริการฯ ซึ่งเกี่ยวกับผู้ใช้ให้กับบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่จำเป็นต่อการให้บริการฯ

5.2 บริษัทจะเก็บข้อมูลโปรไฟล์ที่ได้รับจากผู้ใช้ในแต่ละโอเพนแชทไว้ในระบบการให้บริการเพื่อแสดงข้อมูลโปรไฟล์ดังกล่าวภายในระบบ ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะออกจากโอเพนแชทหรือลบบัญชีไลน์แล้วก็ตาม

5.3 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ จะเป็นไปตามLY Corporation นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ข้อ 6. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

หากผู้ใช้ได้ละเมิดหรือเป็นไปได้ว่าอาจได้ละเมิดข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation หรือแนวปฏิบัติของบริการที่มีการกำหนดแยกต่างหากโดยบริษัท หรือในกรณีมีเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ เกิดขึ้นอันทำให้เป็นการยากที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ได้ใช้บริการต่อไป บริษัทอาจดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องบอกกล่าวใด ๆ แก่ผู้ใช้ดังกล่าว

(1) ลบเนื้อหาที่มีการโพสต์ บทสรุปโดยเอไอ โอเพนแชท หรือห้องสนทนา

(2) ทำให้เนื้อหาที่มีการโพสต์ บทสรุปโดยเอไอ โอเพนแชท หรือห้องสนทนาไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอก

(3) ทำให้ผู้ใช้ดังกล่าวต้องถอนตัวออกจากการโทรสนทนาด้วยเสียงในห้องสนทนา หรือยกเลิกการใช้งานโทรด้วยเสียงของผู้ใช้ดังกล่าวในห้องสนทนา

(4) ระงับหรือลบบัญชีไลน์ของผู้ใช้ดังกล่าว

(5) ระงับการใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน 

นอกจากนี้ เกณฑ์ที่บริษัทใช้ในการดำเนินการตามที่อธิบายไว้ข้างต้นนั้นจะเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดแยกต่างหาก

 

ข้อ 7. สิทธิและความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบ

7.1 ผู้ดูแลระบบของแต่ละโอเพนแชทอาจลบเนื้อหาที่มีการโพสต์ใด ๆ ของผู้ใช้อื่นในโอเพนแชทที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนได้ และอาจทำให้ผู้ใช้อื่นถอนตัวออกจากโอเพนแชทดังกล่าว ทำให้ผู้ใช้อื่นถอนตัวออกจากการโทรสนทนาด้วยเสียงในห้องสนทนาที่อยู่ภายใต้การดูแลของตน และห้ามมิให้ผู้ใช้อื่นเข้าร่วมการโทรสนทนาด้วยเสียงในห้องสนทนาภายใต้การดูแลของตนได้ และผู้ใช้อื่นยอมรับตกลงในเรื่องดังกล่าว

7.2 หากมีข้อพิพาทหรือปัญหาใด ๆ ระหว่างผู้ดูแลระบบของโอเพนแชทกับผู้ใช้อื่นใด หรือข้อพิพาทหรือปัญหาใด ๆ ระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน การระงับข้อพิพาทหรือปัญหาใด ๆ ดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการระหว่างคู่กรณีดังกล่าวด้วยกันเอง โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว

7.3 ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบของโอเพนแชทลบบัญชีไลน์ที่ตนได้ใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือมิได้ใช้บัญชีดังกล่าวเป็นระยะเวลานานกว่า 1 ปี หรือในกรณีที่บริษัทพิจารณาโดยสมควรแล้วเห็นว่าผู้ดูแลระบบดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ดูแลระบบ บริษัทอาจเรียกคืนสิทธิในการดูแลระบบโอเพนแชทดังกล่าวและให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ใช้อื่นตามวิธีที่บริษัทกำหนดขึ้น โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ดูแลระบบได้รับผลกระทบอันเป็นผลจากการเรียกคืนสิทธินั้น

 

ข้อ 8. กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาลแบบเด็ดขาด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่น และศาลแห่งกรุงโตเกียว (Tokyo District Court) จะถือเป็นศาลชั้นต้นที่ได้ตกลงกันให้มีสิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้กับบริษัทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือบริการ

 

จบ

 

วันที่แก้ไข: 11 มีนาคม พ.ศ. 2567