LINE

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน LINE

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน LINE

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน LINE ฉบับนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ") ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ (เรียกรวมกันว่า “บริการฯ”) ของ ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ("LINE") แก่ผู้ใช้บริการ (โดยแต่ละรายเรียกว่า "ผู้ใช้" หรือ “ผู้ใช้รายต่างๆ” ขึ้นอยู่กับเนื้อหา)

 

1.คำนิยาม

คำและข้อความดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างเมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

1.1."เนื้อหา" หมายถึง ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อความ เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่นๆ

1.2."เนื้อหาหลัก" หมายถึง เนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการฯ

1.3."เนื้อหาจากผู้ใช้" หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้ได้ส่ง ส่งผ่าน หรือ อัพโหลดบนระบบการให้บริการฯ

1.4."เหรียญ" หมายถึง ตราสารการชำระหนี้แบบเติมเงินหรือสิ่งอื่นใดที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ตราสารดังกล่าวแลกเปลี่ยนกับเนื้อหาและบริการต่างๆ โดยเสียค่าตอบแทนซึ่ง LINE เป็นผู้ให้บริการ

1.5."ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม" หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดซึ่งแยกต่างหากจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ และเกี่ยวข้องกับบริการฯ ซึ่งเผยแพร่หรืออัพโหลดโดย LINE ภายใต้ชื่อ "ข้อตกลง" "แนวทางปฏิบัติ" "นโยบาย" หรือภายใต้ชื่ออื่นๆ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน

 

2.การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

2.1.ผู้ใช้ทุกรายจะต้องใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ โดยผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการฯ ได้เว้นเสียแต่ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้แล้ว

2.2.ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้เยาว์จะสามารถใช้บริการฯ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ หากผู้ใช้ดังกล่าวใช้บริการฯ ในนามหรือเพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจใด ให้ถือว่าองค์กรธุรกิจดังกล่าวได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้แล้วล่วงหน้า

2.3.หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมดังกล่าวเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในการใช้งานฉบับนี้

 

3.การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

LINE อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ได้ตลอดเวลาตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเมื่อจำเป็นต้องแก้ไข ซึ่งจะอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของบริการฯ ในกรณีดังกล่าว LINE จะแจ้งเนื้อหาของข้อกำหนดฉบับแก้ไขรวมถึงวันที่มีผลบังคับใช้บนเว็บไซต์ของ LINE หรืออาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วยวิธีการอื่นใดตามที่ LINE กำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตามวันที่กำหนดต่อไป 

 

4.บัญชี

4.1.เมื่อใช้บริการฯ ผู้ใช้อาจมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนการใช้บริการฯ ด้วยข้อมูลบางประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและมีหน้าที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.2.ในกรณีที่ผู้ใช้ลงทะเบียนข้อมูลการยืนยันตัวตนใดๆ (Authentication information) เมื่อใช้บริการฯ ผู้ใช้ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการข้อมูลดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบของตน เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้บริการฯ โดยใช้ข้อมูลการยืนยันตัวตนที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้บริการฯ  LINE จะให้บริการโดยถือว่าเป็นการใช้บริการฯ ของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลจากการยืนยันตัวตนที่ลงทะเบียนไว้

4.3.ผู้ใช้ซึ่งลงทะเบียนใช้บริการฯ สามารถลบบัญชีของตนและยกเลิกการใช้บริการฯ ได้ไม่ว่าในเวลาใด

4.4.LINE ขอสงวนสิทธิในการลบบัญชีใดๆ ซึ่งไม่มีการเปิดใช้งานเป็นเวลากว่า หนึ่ง (1) ปี หรือนานกว่านับแต่วันที่มีการเปิดใช้งานบัญชีดังกล่าวครั้งล่าสุด ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้บัญชีดังกล่าว

4.5.สิทธิใดๆ ของผู้ใช้บริการอาจสิ้นสุดลงเมื่อบัญชีของผู้ใช้ดังกล่าวถูกลบไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดๆ ทั้งนี้ บัญชีการใช้บริการฯ จะไม่สามารถกู้คืนได้ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการฯ จะลบบัญชีของตนโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม

4.6.บัญชีแต่ละบัญชีในการใช้บริการฯ นั้น มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะบุคคลและเป็นของเจ้าของบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ไม่สามารถโอน ให้ยืม หรือจำหน่ายสิทธิในการใช้บัญชีของตนแก่บุคคลภายนอก ขณะเดียวกันบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิหรือสืบทอดบัญชีจากผู้ใช้ดังกล่าวได้เช่นกัน

 

5.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.1.LINE ให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการฯ เป็นลำดับแรก

5.2.LINE จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการฯ อย่างเหมาะสมตาม "นโยบายของไลน์ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.3.LINE สัญญาที่จะใช้ความระมัดระวังและความเอาใส่ใจอย่างสูงสุดกับมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการข้อมูลใดๆ ซึ่งเก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการฯ อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

 

6.การให้บริการฯ

6.1.ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ระบบปฏิบัติการ วิธีการเชื่อมต่อสื่อสารและกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้บริการฯ ทั้งนี้ ผู้ใช้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

6.2.LINE ขอสงวนสิทธิในการจำกัดการเข้าถึงการใช้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของผู้ใช้บริการฯ การสงวนสิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ LINE เห็นสมควร เช่น อายุและการระบุตัวตนของผู้ใช้บริการฯ การลงทะเบียน สถานภาพ และองค์ประกอบอื่นใดที่มีความคล้ายคลึงกัน 

6.3.LINE ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนฯ ในการใช้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่ว่าในเวลาใด ตามที่ LINE เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ 

6.4.LINE อาจหยุดการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1)เมื่อทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ

(2)เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น อุบัติเหตุ (ไฟไหม้ไฟดับ ฯลฯ ) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สงคราม การจลาจล และข้อพิพาทแรงงาน

(3)เมื่อระบบเกิดความขัดข้องหรือมีการใช้งานระบบมากเกินกำลัง (Overload)

(4)เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกหรือเพื่อดำเนินภาระกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในกรณีฉุกเฉิน

(5)มื่อ LINE เห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นการสมควรนอกจากกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (4) ข้างต้น

 

7.การแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ผู้ใช้ไม่สามารถพึ่งพาบริการฯ นี้เป็นบริการหลักในการแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางทะเล หน่วยงานดับเพลิง หรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งให้บริการฉุกเฉิน

 

8.โฆษณา

LINE ขอสงวนสิทธิที่ในการโฆษณาของ LINE หรือของบุคคลภายนอกบนระบบการให้บริการฯ 

 

9.ผู้ให้บริการภายนอก

การให้บริการฯ นี้อาจมีเนื้อหาฯ หรือบริการอื่นใดซึ่งให้บริการหรือจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก ในการนี้ผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับเนื้อหาฯ และ/หรือการให้บริการดังกล่าว นอกจากนี้ เนื้อหาฯ หรือบริการฯ ดังกล่าวอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนด การใช้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดซึ่งผู้ให้บริการภายนอกได้กำหนดไว้สำหรับเนื้อหาและบริการนั้นๆ

 

10.เนื้อหา

10.1.LINE อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้บริการฯ เนื้อหาหลักที่จัดให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการฯ ของผู้ใช้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้ไม่สามารถส่งหรือโอน อนุญาตช่วง หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ แก่บุคคลภายนอกได้ (non-transferable, non-re-licensable, non-exclusive license)

10.2.ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ เมื่อใช้เนื้อหาหลักซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ เช่น ค่าธรรมเนี่ยมเพิ่มเติม ระยะเวลาในการใช้บริการฯ และเงื่อนไขอื่นใดซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน ถึงแม้ว่าจะมีถ้อยคำดังต่อไปนี้ปรากฏบนหน้าจอในการใช้บริการฯ เช่น "การซื้อ" "การขาย" และถ้อยคำอื่นๆ ซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกัน ในกรณีนี้ LINE จะยังคงเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดในเนื้อหาหลักที่ LINE เป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้ซึ่งสิทธิดังกล่าวจะไม่ถูกโอนไปให้แก่ผู้ใช้แต่อย่างใด ผู้ใช้จะได้รับสิทธิในการใช้งานตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น 

10.3.ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้เนื้อหาหลักเกินจากขอบวัตถุประสงค์ของการใช้บริการฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำสำเนา การส่ง การทำซ้ำ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง) 

10.4.ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการที่จะสำรองเนื้อหาจากผู้ใช้ (Back-up) ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ผู้ใช้จะต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง LINE ไม่มีหน้าที่และภาระในการสำรองเนื้อหาจากผู้ใช้แต่อย่างใด

10.5.บริการฯ อาจรวมถึงกระบวนการการทำงาน (ฟังก์ชั่น) ต่างๆ ซึ่งผู้ใช้หลายคนสามารถที่จะแก้ไขเนื้อหาได้ (โพสต์ ตรวจสอบความถูกต้อง และการลบเป็นต้น) ในกรณีดังกล่าวผู้ใช้ซึ่งโพสต์เนื้อหาดังกล่าวจะต้องอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นแก้ไขเนื้อหาของตนได้

10.6.ผู้ใช้จะยังคงมีสิทธิที่เกี่ยวกับเนื้อหาจากผู้ใช้อยู่เช่นเดิม และ LINE จะไม่ได้มาซึ่งสิทธิใดๆ   ในเนื้อหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้ใช้ซึ่งโพสต์เนื้อหาที่มีความเป็นสาธารณะสามารถเข้าถึงได้เป็นการทั่วไป (ไม่จำกัดเพียง "เพื่อน" ของผู้ใช้เท่านั้น) ให้ถือว่าผู้ใช้ซึ่งโพสต์เนื้อหาดังกล่าวได้รับสิทธิต่างๆ จาก LINE ให้สามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อให้บริการและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาดได้ (สิทธิต่างๆ ในที่นี้รวมถึง สิทธิในการแก้ไขเนื้อหาในขอบเขตที่ LINE เห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การใช้อักษาย่อเป็นต้น และสิทธิในการให้อนุญาตช่วงให้แก่บุคคลภายนอกในการทำงานร่วมกับ LINE เป็นต้น)

10.7.ผู้ใช้ต้องไม่ใช้สิทธิของตน เช่น สิทธิทางศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาจากผู้ใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานโดย LINE หรือบุคคลถายนอกภายใต้ข้อ 10.5 และ ข้อ 10.6 ข้างต้น

10.8.LINE อาจทำการตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันเนื้อหาจากผู้ใช้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด หาก LINE เห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้  อย่างไรก็ตาม LINE ไม่มีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวแต่อย่างไร

10.9.หาก LINE เห็นว่า ผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาจากผู้ใช้ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ LINE เราขอสงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิผู้ใช้ในการที่ใช้เนื้อหาในบางลักษณะ เช่น การลบเนื้อหาจากผู้ใช้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นต้น

 

11.เหรียญ

11.1.ผู้ใช้จะได้รับเหรียญโดยวิธีการที่ LINE กำหนด เช่น การซื้อในระบบการให้บริการฯ การเสนอให้เป็นพิเศษ และวิธีการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าเงิน วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการได้รับเหรียญจะถูกกำหนดและแสดงอยู่บนระบบการให้บริการฯ หรือบนเว็ปไซต์ของ LINE 

11.2.เหรียญนั้นไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยน ใช้แทนเงินหรือทรัพย์สิน หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงินอื่นนอกจากที่บริการฯ และเนื้อหาของ LINE กำหนด จำนวนเหรียญที่จำเป็นต่อการรับบริการฯ หรือใช้เพื่อเนื้อหาหรือใช้เพื่อสิ่งอื่นใดในทำนองเดียวกันจะถูกกำหนดและแสดงอยู่บนระบบการให้บริการฯ  หรือบนเว็ปไซต์ของ LINE

11.3.เฉพาะบัญชีที่รับเหรียญเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานเหรียญได้ นอกจากนี้ เหรียญที่ให้บริการโดยปลายทาง (เทอร์มินอล) ซึ่งมีระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันนั้นไม่สามารถนำมารวมหรือยกยอดเหรียญกันได้ เนื่องจากประเภทของเหรียญนั้นมีความแตกต่างกันแม้ว่าเหรียญดังกล่าวจะถูกจัดประเภทให้อยู่ภายใต้ชื่อเดียวกันก็ตาม

11.4.เหรียญนั้นจะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้จะไม่มีผลใช้บังคับหากมีกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดว่าต้องคืนเงิน ในกรณีดังกล่าว LINE จะดำเนินการคืนเงินตามกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ LINE และที่อื่นๆ ตามที่อาจกำหนดต่อไป

 

12.บริการสมัครสมาชิก

12.1.ผู้ใช้อาจได้รับบริการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมหรือได้รับบริการฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ LINE ทั้งนี้ ผู้ใช้อาจต้องชำระค่าบริการบางส่วนเพื่อใช้งานเนื้อหาหลักของ LINE ภายในระยะเวลาที่กำหนด (“บริการสมัครสมาชิกฯ”) ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการสมัครสมาชิกฯ วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ ซึ่งถูกกำหนดและแสดงอยู่บนระบบการให้บริการฯ หรือบนเว็ปไซต์ของ LINE

12.2.ผู้ใช้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอยกเลิกการให้บริการสมัครสมาชิกฯ ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้ดำเนินตามขั้นตอนเพื่อขอยกเลิกการให้บริการฯ ดังกล่าวก่อนระยะเวลาการใช้งานที่กำหนด ผู้ใช้อาจไม่สามารถยกเลิกการซื้อบริการสมัครสมาชิกฯ ดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ใช้ได้ชำระไปแล้วนั้นไม่สามารถขอเรียกรับเงินคืนได้ อย่างไรก็ตามข้อกำหนดนี้อาจไม่มีผลบังคับใช้หากมีกฎหมายให้อำนาจไว้เป็นอื่น

12.3.ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกบริการสมัครสมาชิกฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด ระยะเวลาในการให้บริการสมัครสมาชิกฯ ของท่านอาจได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาใช้บริการสมัครสมาชิกดังกล่าวแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ LINE กำหนด

 

13.ข้อจำกัดการใช้งาน

ผู้ใช้ไม่สามารถกระทำการดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการฯ ได้ ตามที่ LINE กำหนด 

13.1.การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 

13.2.การกระทำที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

13.3.การกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดที่ได้รับตามกฎหมายหรือตามสัญญากับ LINE และ/หรือบุคคลที่สาม

13.4.การกระทำที่แสดงหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวข้องกับเพศอย่างชัดเจน การแสดงออกซึ่งภาพอนาจารของเด็กหรือเยาวชนหรือการทารุณกรรมเด็ก การแสดงออกซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิด ครอบครัว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเอง การใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกใดๆ ซึ่งเป็นการต่อต้านสังคมอันประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจเป็นต้น

13.5.การกระทำที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับ LINE และ/หรือบุคคลภายนอกหรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

13.6.กระทำต่างๆ เช่น การส่งข้อความซึ่งมีเนื้อหาเหมือนหรือคล้ายคลึงกันไปให้แก่ผู้ใช้เป็นจำนวนมาก (ยกเว้นข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจาก LINE) การเพิ่มผู้ใช้รายอื่นเป็นเพื่อนหรือการแชทเป็นกลุ่มแบบสุ่ม หรือการกระทำอื่นใดที่ LINE ถือว่าเป็นการส่งข้อความรบกวน (spamming)

13.7.การกระทำที่เป็นการแลกเปลี่ยนสิทธิในการใช้เนื้อหาฯ เป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ นอกเสียจากที่ LINE กำหนดไว้

13.8.การกระทำที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการขาย การตลาด การโฆษณา การชักชวน หรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ (ยกเว้นวัตถุประสงค์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก LINE) การกระทำที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการกระทำทางเพศหรือการกระทำที่อนาจาร การกระทำที่มีการใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพบปะหรือนัดออกเดทกับบุคคลแปลกหน้าเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ การกระทำที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุกคาม หรือการหมิ่นประมาทใส่ร้ายผู้ใช้รายอื่นๆ หรือการกระทำใดๆ ซึ่งใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของการให้บริการฯ 

13.9.การกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อหรือมีส่วนร่วมกับกลุ่มที่ต่อต้านสังคม

13.10.การกระทำที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาหรือการเชื้อเชิญให้เข้ากลุ่มทางศาสนา

13.11.การกระทำที่เป็นการเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ข้อมูลที่จดทะเบียน ประวัติผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

13.12.การกระทำซึ่งเป็นการแทรกแซงเครื่องแม่ข่ายและ/หรือระบบเครือข่ายของการให้บริการฯ การกระทำซึ่งเป็นการใช้บริการฯ ในทางที่ผิดด้วยการใช้บ็อท (bots) เป็นเครื่องมือเพื่อโกงหรือด้วยวิธีการทางเทคนิคอื่นๆ การกระทำที่ใช้ข้อบกพร่องของการบริการฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน การกระทำที่ทำการสอบถามคำถามซ้ำๆ เกินความจำเป็น และการกระทำที่เป็นการแทรกแซงการให้บริการฯ ของ LINE หรือการใช้บริการฯ ของผู้ใช้

13.13.การถอดรหัสซอร์สโค้ดของบริการโดยวิธีวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) การถอดประกอบหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม

13.14.การกระทำที่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 13.1 ถึงข้อ 13.13 ข้างต้น 

13.15.การกระทำอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 13.1 ถึงข้อ 13.14 ที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม

 

14.ความรับผิดชอบของผู้ใช้

14.1.ผู้ใช้ต้องใช้บริการฯ นี้ด้วยความเสี่ยงและความรับผิดชอบของตนแต่เพียงผู้เดียว

14.2.LINE อาจระงับการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ลบบัญชีหรือยกเลิกข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการระหว่างผู้ใช้และ LINE (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อตกลงใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้) หรือใช้มาตรการอื่นใดที่ LINE พิจารณาว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ใช้รายนั้นกระทำการหรือไม่สามารถกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1)ผู้ใช้ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม

(2)ผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่มต่อต้านสังคมหรือกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าว

(3)ผู้ใช้ทำให้ LINE เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ใช้วิธีการโกง หรือวิธีการใดๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(4)ผู้ใช้ถูกร้องเรียน ถูกสั่งห้ามชั่วคราว ถูกขายทอดตลาด ถูกดำเนินคดีล้มละลาย ถูกฟื่นฟูกิจการ หรืออยู่ในกระบวรการซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกัน หรือ ด้วยเหตุผลอื่นใดตามที่ LINE เห็นสมควรซึ่งเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ใช้

(5)LINE สูญเสียความไว้วางใจต่อผู้ใช้ หรือเมื่อ LINE เห็นว่าไม่ควรให้บริการฯ แก่ผู้ใช้ต่อไปด้วยเหตุผลนอกจากที่ได้กล่าวในข้อ (1) ถึงข้อ (4) ข้างต้น 

14.3.ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ LINE ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) เนื่องจากการใช้บริการฯ ของผู้ใช้ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก LINE เนื่องจากการใช้บริการฯ ดังกล่าว) ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ LINE ทันทีตามที่ LINE ร้องขอตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ

 

15.ไม่รับประกันความเสียหาย

LINE จะไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการให้บริการฯ แก่ผู้ใช้ (ซึ่งรวมถึงเนื้อหาหลักฯ) ว่าบริการฯ นั้นปราศจากข้อบกพร่องใดๆ (ข้อบกพร่องในที่นี่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย ฯลฯ ข้อผิดพลาด บัค (BUGS) หรือการละเมิดสิทธิใดๆ) หรือมีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง ทั้งนี้ LINE ไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องจัดหาบริการฯ ที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าวแต่อย่างใด

 

16.ข้อจำกัดความรับผิดของ LINE 

16.1.LINE จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ใช้ในการใช้บริการฯ เว้นเสียแต่ความเสียหายดังกล่าวมีส่วนเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ LINE อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สัญญาให้บริการฯ ระหว่างผู้ใช้และ LINE เป็นสัญญาผู้บริโภคซึ่งอยู่ใต้บังคับของพระราชบัญญัติสัญญาผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น (“สัญญาผู้บริโภคฯ”) LINE ต้องรับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเล่อเฉพาะส่วนของตน (ไม่รวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาหรือการละเมิดในขอบเขตดังต่อไปนี้ (A) ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดา (ค่าเสียประโยชน์และค่าเสียหายพิเศษอื่นๆ เป็นต้น) และ (B) ค่าธรรมเนียมการใช้งานสูงสุดซึ่งได้จากการใช้บริการโดยมีค่าตอบแทนสำหรับในเดือนที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น

16.2. ในกรณีผู้ใช้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ LINE LINE มีหน้าที่ใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการละเมิดนั้น อย่างไรก็ตามต้องอยู่ภายในขอบเขตดังต่อไปนี้  (A) ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดา (ค่าเสียประโยชน์และค่าเสียหายพิเศษอื่นๆ เป็นต้น) และ (B) ค่าธรรมเนียมการใช้งานสูงสุดซึ่งได้จากการใช้บริการโดยมีค่าตอบแทนสำหรับในเดือนที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบทบัญญัติที่กล่าวมาข้างต้นอาจไม่มีผลใช้บังคับหาก สัญญาระหว่างผู้ใช้ดังกล่าวกับ LINE เป็นสัญญาผู้บริโภคฯ

 

17.ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ซึ่งมีผลใช้บังคับแก่ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้และ LINE เกี่ยวกับการให้บริการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพระราชบัญญัติสัญญาผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น) ข้อบังคับดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับแก่ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับอื่นนอกจากข้อบังคับดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับ

 

18.การแจ้งเตือนและการติดต่อ

18.1.สำหรับการแจ้งเตือนจาก LINE ต่อผู้ใช้เกี่ยวกับบริการฯ LINE อาจใช้วิธีการที่ LINE  เห็นว่าเหมาะสม เช่น การประกาศไว้ในระบบการให้บริการฯหรือเว็บไซต์ของ LINE เอง

18.2.สำหรับการแจ้งเตือนจากผู้ใช้ต่อ LINE เกี่ยวกับบริการฯ ผู้ใช้จะต้องใช้แบบฟอร์มสอบถามสำหรับลูกค้าที่อยู่ในระบบการให้บริการฯ หรือบนเว็บไซต์ซึ่ง LINE  เป็นผู้ดำเนินงานหรือโดยวิธีการอื่นๆ ที่ LINE กำหนด

 

19.กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ในกรณีที่ LINE ได้จัดหาคำแปลฉบับภาษาญี่ปุ่นของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ให้แก่ผู้ใช้ ("ฉบับภาษาญี่ปุ่น") ให้ฉบับภาษาญี่ปุ่นมีผลใช้บังคับในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และ LINE ในกรณีที่มีการขัดกันระหว่างฉบับภาษาญี่ปุ่นและฉบับแปลอื่นเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด บทบัญญัติในฉบับภาษาญี่ปุ่นจะมีผลบังคับเหนือฉบับแปลอื่นใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายญี่ปุ่น ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากหรือมีความเกี่ยวพันกับการบริการฯ หรือความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้และ LINE  ที่เกี่ยวกับบริการฯ จะถูกตัดสินและอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลกรุงโตเกียว

 

จบ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565