LINE

ภาษาไทย

บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด นโยบายความเป็นส่วนตัว

มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด นี้ (ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”) ใช้กับการดำเนินการของเราซึ่งได้มีการนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มของไลน์หรือแพลตฟอร์มของเรา โดยไม่คำนึงถึงช่องทางการเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ หรือเว็บไซต์ (“บริการ”) โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กำหนดนโยบายและวิธีการดำเนินการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม หรือผู้ใช้แต่ละคนของบริการ (“ท่าน” หรือ “ของท่าน” หรือ “ผู้ใช้”) ซึ่งในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวมและนำไปใช้ทำอะไร โดยเราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านและอยากให้ท่านได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเรานำข้อมูลของท่านไปใช้อย่างไร และทำไมถึงนำไปใช้ ทั้งนี้ โปรดอ่านนโยบายนี้ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากนโยบายนี้ชี้แจงว่าเราได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง

 

ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวม

 

1.ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับการใช้บริการ ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล โดยข้อมูลเหล่านี้ทำให้เราสามารถปรับปรุงบริการ และรูปแบบการให้บริการ รวมถึงการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติมได้

หากท่านเลือกเข้าร่วมกิจกรรมหรือแบบสำรวจที่เรานำเสนอเป็นครั้งคราว (ทางเลือก)  เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ( เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล เพศ และวันเกิด) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อกรอกแบบสอบถาม และเพื่อส่งมอบรางวัลกรณีที่ท่านเป็นผู้ชนะรางวัล รวมถึงเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ในการจัดการกิจกรรม


2.ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอัตโนมัติ
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น เวลาเข้าใช้ (access time) หมายเลขอุปกรณ์ (device ID) หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่น ๆ (unique identifier) เลขที่อยู่ไอพี (IP address) หมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึงอุปกรณ์ที่ต่อกับเครือข่าย (mac address) ข้อมูลภาษา ชื่ออุปกรณ์และรุ่น สถานที่และเขตเวลา ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ผู้ให้บริการเครือข่าย ข้อมูลระบบปฏิบัติการ ข้อมูลของท่านที่เกิดจากการใช้บริการ รวมถึงระยะเวลาที่ท่านอยู่ในระบบ โดยเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไลน์ของท่าน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ภายใน (internal identifier) ชื่อที่แสดง (display name) โปรไฟล์ (profile) และอาจรวมข้อมูลเหล่านี้เข้ากับข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้

สำหรับข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (ทางเลือก) เราได้จัดให้มีฟังก์ชันที่ใช้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านและและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่าน ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของท่าน (“ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์”) นอกจากนี้ หากท่านไม่ยินยอมที่จะให้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่าน ท่านสามารถทำได้โดยการตั้งค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านและข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จะไม่ถูกส่งถึงเรา

3.ข้อมูลที่ได้รับมาจากบุคคลภายนอก
เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอกหรือจากคู่ค้าที่ให้บริการต่าง ๆ โดยบริการเหล่านั้นมีการเชื่อมโยงกับบริการของเรา หากท่านใช้บริการใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก เราอาจมีการออกตัวบ่งชี้ภายใน (internal identifier) โดยอัตโนมัติเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของท่านกับบริการดังกล่าวและแบ่งปันข้อมูลเดียวกันกับบุคคลภายนอก

เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่าน และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อท่าน เพื่อตอบสนองคำร้องขอจากท่าน เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อดำเนินการให้บริการลูกค้า และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค รวมถึงเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเรา และ/หรือบริษัทในเครือและคู่ค้าของเรา โดยเราอาจใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

   -เพื่อทำการตลาดตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ทันสมัยและเพื่อจัดทำรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านพึงประสงค์
   -เพื่อแจ้งเตือน และเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน
   -เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อป้องกันสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย
   -เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและใช้บริการโดยรวมและรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อนำไปปรับปรุงบริการ เพื่อสนองความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือ สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ
เพื่อป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำอื่น ๆ ที่อาจเป็นการกระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย
   -เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่เรามีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา
   -เพื่อการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่น
   -เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
   -เพื่อการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการใช้อำนาจทางกฎหมายของบริษัท 
   -เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเหมาะสม

หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลของท่านกับเรา เราอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก หรือติดต่อสื่อสาร หรือให้บริการของเราบางส่วน หรือทั้งหมดแก่ท่านได้

เราแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นอย่างไร

เราอาจเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลของท่านให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งอยู่ในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งประเทศเหล่านั้นอาจมี หรือไม่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอคล้ายคลึงกับมาตรการคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทย

1.บริษัทในเครือและบริษัทสาขา
เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้แก่บริษัทในเครือและบริษัทสาขาของเรา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายนี้

2.ผู้ให้บริการ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมให้กับผู้ค้าภายนอก ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างตามสัญญา หรือตัวแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของเรา

3.การโอนกิจการ
เราอาจโอนข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมให้กับบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือในระหว่างการเจรจาเพื่อทำการควบรวม ขายทรัพย์สิน การกู้เงิน หรือการเข้าถือครองทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในกิจการของเรา 

4.บุคคลภายนอกและคู่ค้า
เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับคู่ค้าของเราที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบรรดาผู้ลงโฆษณา ตัวอย่างเช่น หากท่านโพสต์เนื้อหาที่มีการกล่าวถึงบรรดาผู้ลงโฆษณาของเรา เราอาจแบ่งปันเนื้อหานี้กับบุคคลเหล่านั้น 

นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในนโยบายนี้ เราจะไม่ให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่เราเชื่อโดยสุจริตว่าเราจำเป็น หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีที่ท่านใช้บริการที่เชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกหรือกรณีอื่นๆ ที่มีการให้ข้อมูลขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับคู่ค้าในการระบุตัวผู้ใช้

5.เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
เราอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การดำเนินคดีทางศาล คำสั่งศาล หมายเรียก หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลเลขที่อยู่ไอพี หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่น ๆ ของท่าน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่าน และอุปกรณ์ของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ 

6.เพื่อปกป้องเราและบุคคลอื่นๆ 
เราอาจเปิดเผยข้อมูลหากเราเชื่อว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน ป้องกัน หรือจัดการต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือสงสัยว่าจะเป็นการฉ้อโกง หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นการคุกคามต่อความปลอดภัยของบุคคลใด การฝ่าฝืนข้อกำหนดการให้บริการของเรา หรือนโยบายนี้ หรือเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีที่เรามีความเกี่ยวข้อง

7.ข้อมูลภาพรวมหรือข้อมูลที่ไม่มีลักษณะบ่งชี้ตัวบุคคล
เราอาจแบ่งปันข้อมูลภาพรวม หรือข้อมูลที่ไม่มีลักษณะบ่งชี้ตัวบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการตลาด เพื่อทำการโฆษณา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้นานแค่ไหน

โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อการให้บริการ และ/หรือภาระผูกพันต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายนี้ หรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวบข้อมูลของท่านหากเรามีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจเป็นข้อพิพาท/คดีความตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยาว์และเด็ก

บริการของเราไม่ได้มุ่งให้บริการแก่เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากการใช้ในบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เว้นแต่การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

คุ๊กกี้ (Cookies)

เราใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลซึ่งถูกจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ ไฟล์ข้อมูลนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถอ่านได้ด้วยเว็บไซต์เมื่อท่านมีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้งในเวลาต่อมา โดยคุกกี้เหล่านี้บางส่วนนี้มีความจำเป็น ไม่เช่นนั้นแล้วเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนคุกกี้ประเภทอื่น ๆ จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เนื่องจากมีการจดจำชื่อผู้ใช้ด้วยวิธีการที่มีความปลอดภัย และจดจำภาษาที่ใช้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ทำให้ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเดิมในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าเว็บไซต์

เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
     -เพื่อช่วยให้เราเก็บรักษาตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล (session) เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือ บริการอื่นใด
     -เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของระบบของเราให้ดีขึ้น
     -เพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้ และปรับแต่งบริการให้ตรงกับความสนใจของท่าน
     -เพื่อช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบการใช้บริการของผู้ใช้ และเพื่อนำไปปรับปรุงบริการ 

ในเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ ผู้ใช้สามารถควบคุมหรือตั้งค่าได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ หรือตั้งค่าจำกัดการใช้งานคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการใช้งานเว็บไซต์ หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานอย่างเต็มที่ ได้ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของท่าน

การวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลภายนอก

เราอาจใช้อุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่ทำงานโดยอัตโนมัติ รวมถึงอุปกรณ์และแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกเพื่อประเมินคุณภาพการใช้บริการของเรา โดยเราอาจใช้วิธีการวิเคราะห์อื่นเพื่อประเมินคุณภาพการบริการของเรา เราใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อช่วยปรับปรุงบริการ ประสิทธิภาพการทำงาน และประสบการณ์ของผู้ใช้ในบริการของเรา โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมอาจรวมถึง หมายเลขประจำเครื่อง ผู้ผลิตและระบบปฏิบัติการ เลขที่อยู่ไอพี (IP address) หมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึงอุปกรณ์ที่ต่อกับเครือข่าย ตำแหน่ง ประเภทของเบราว์เซอร์ เวลาที่เริ่ม/หยุดการใช้งาน และพฤติกรรมของผู้ใช้

การเชื่อมโยงไปยังบุคคลภายนอก

บริการของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โดยการเข้าถึงและใช้งานบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ถูกเชื่อมโยงไปนั้นจะไม่ถูกกำกับภายใต้นโยบายนี้ แต่จะถูกกำกับโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นแทน

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการ ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่ แบบฟอร์มติดต่อของบริษัท หรือติดต่อที่

บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด (นโยบายความเป็นส่วนตัว)
127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ เอ ชั้นที่ 17 และ
ห้องเลขที่ ดี, อี, เอฟ, จี, เจ ชั้นที่ 18 ถนนราชดําริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายนี้

นโยบายนี้เป็นนโยบายล่าสุด ณ วันที่ระบุข้างต้น เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว และจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีที่มีการแก้ไขดังกล่าว เราจะขอความยินยอมจากท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน