LINE

การปรับบริการให้เหมาะสมตามคุณลักษณะ


・ การปรับการแสดงผลและการเผยแพร่ให้เหมาะสม

บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา รวมถึงบริการต่างๆ ที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้บริการ บริษัทอาจแสดงผลหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาแนะนำในร้านสติกเกอร์ ร้านธีม ฯลฯ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ส่งในพื้นที่แสดงผลโฆษณาบนLINE VOOM และหน้าจอเมนู รวมถึงการส่งเนื้อหาโฆษณาจากบัญชีทางการ และช่องทางอื่นๆ ด้วยวิธีต่อไปนี้ ตามความสนใจและคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ

1. การปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงผลหรือเผยแพร่โดยบริษัท

บริษัทจะนำข้อมูลลงทะเบียนหรือประวัติการใช้บริการของผู้ใช้บริการไปดำเนินการโดยอัตโนมัติเพื่อ

ประเมินและจัดประเภทความสนใจหรือคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ เช่น หากผู้ใช้บริการเป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของทีมฟุตบอล ระบบจะประเมินโดยอัตโนมัติว่า "มีความสนใจในกีฬา" และอาจปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงผลหรือเผยแพร่ตามข้อมูลความสนใจและคุณลักษณะของผู้ใช้บริการที่ได้จากการประเมินโดยอัตโนมัตินี้


อนึ่ง บริษัทอาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งไปใช้เป็นเงื่อนไขในการแสดงผลเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งโดยไม่ทำการประเมินหรือจัดประเภทข้อมูล เช่น อาจมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่เผยแพร่ตามข้อมูลเพศที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้


บริษัทจะปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงผลหรือเผยแพร่โดยอ้างอิงจากข้อมูลต่อไปนี้

・ ข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ เช่น อายุ เพศ ประเทศหรือภูมิภาคที่พำนัก ฯลฯ

・ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น ประเภทอุปกรณ์ใช้งาน ระบบปฏิบัติการ ตัวระบุโฆษณา และข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น เลขที่อยู่ IP และ

・ ประวัติการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับ LINE เช่น บัญชีทางการที่เพิ่มเป็นเพื่อน สติกเกอร์ที่ดาวน์โหลด โฆษณาที่ดูหรือคลิก


2. การปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงหรือเผยแพร่โดยบริษัทภายนอก

ในบางครั้งจะมีกรณีที่บริษัทหรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้แสดงผลโฆษณาบนแพลตฟอร์มของ LINE ในกรณีเช่นนี้จะไม่ใช้หลักในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของบริษัท แต่ผู้โฆษณาอาจปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ต้องการแนะนำกับผู้ใช้บริการด้วยตนเอง หรือปรับเปลี่ยนโดยอ้างอิงข้อมูลที่บริษัทตัวแทนโฆษณามีอยู่


3. การปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่เผยแพร่โดยใช้ข้อมูลประวัติการใช้นอกเหนือจากการใช้

แพลตฟอร์มของ LINE

บริษัทอาจใช้ประวัติการใช้บริการที่เกี่ยวข้องของ LINE รวมถึงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ของผู้ลงโฆษณาซึ่งใช้เครื่องมือสำหรับการเผยแพร่โฆษณาและการประเมินผลที่ให้บริการโดยบริษัทหรือผู้ร่วมให้บริการจากเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อปรับเนื้อหาที่แสดงผลหรือเผยแพร่ให้เหมาะสม ตรวจสอบสภาพการเข้าชมเว็บไซต์และบริการต่างๆ ของผู้ลงโฆษณา เพื่อป้องกันการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง และเพื่อพัฒนาการให้บริการรวมถึงเนื้อหาส่วนอื่นๆ ทั้งนี้ ประวัติการเข้าชมเบราว์เซอร์ดังกล่าวนี้รวมถึงวันเวลาที่เข้าชม URL ของเว็บไซต์ที่เข้าชม โฆษณาที่ดูหรือคลิก และข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทอาจใช้คุกกี้ของบริษัทหรือคุกกี้หรือเทคโนโลยีหรือลิงก์ของผู้ร่วมให้บริการในการเชื่อมประวัติการเข้าชมกับตัวระบุโฆษณา หรือตัวบ่งชี้ภายในของ LINE ฯลฯ เพื่อการเผยแพร่โฆษณาที่เหมาะสมและการประเมินประสิทธิภาพของการโฆษณา ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถลบคุกกี้นี้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่ได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว LY Corporation ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอื่นที่ใช้เครื่องมือประเมินผลซึ่งให้บริการโดยบริษัท มีหน้าที่อธิบายและขอความยินยอมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าวบนเว็บไซต์หรือลิงก์ที่ติดตั้งเครื่องมือประเมินผล

บางกรณีบริษัทอาจจะเผยแพร่ผลของการโฆษณาให้แก่ผู้ร่วมให้บริการหรือผู้ลงโฆษณา


・ สิ่งที่จะไม่กระทำในการปรับเปลี่ยนบริการให้เหมาะสม

บริษัทแสดงผลหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ใกล้เคียงกับความสนใจและคุณลักษณะของผู้ใช้บริการให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้แก่ผู้ใช้บริการแต่ละท่าน ในขณะเดียวกัน บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการ และการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการใช้งานที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างวางใจ บริษัทจะพิจารณาถึงความสมดุลของความสะดวกในการใช้งานและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และจะเผยแพร่โฆษณาโดยไม่ปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้ (ยกเว้นกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่ละท่าน)

・ การนำข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งกับความเป็นส่วนตัว เช่น เนื้อหาการแชทระหว่างผู้ใช้บริการทั่วไป ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงผลหรือเผยแพร่

・ การนำข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สมุดรายชื่อผู้ติดต่อต่างๆ ที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไปใช้งานนอกเหนือจากจุดประสงค์ที่กำหนดไว้

・ การระบุตัวตนบุคคลจากการประเมินความสนใจและคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ

・ การประเมินหรือจัดประเภทคุณลักษณะที่มีความอ่อนไหวของผู้ใช้บริการ เช่น สถานะทางสุขภาพ แนวความคิดทางการเมือง ศาสนา

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการคลิกที่โฆษณาที่ถูกทำให้เหมาะสมโดยคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ อาจมีบางกรณีที่อาจเป็นไปได้ในทางเทคนิคสำหรับผู้ให้บริการที่แจกจ่ายโฆษณา ฯลฯ เพื่อทำนายข้อมูลคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทห้ามมิให้ผู้ให้บริการทำการคาดการณ์ดังกล่าวเด็ดขาด


・ การเปิด-ปิดการทำงานของการปรับเปลี่ยนเนื้อหา

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเปิดหรือปิดการเผยแพร่โฆษณาได้ด้วยตนเองโดยอ้างอิงจากข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการสามารถปิดการทำงานได้ดังนี้

・ [โฆษณาจากบัญชีทางการในรูปแบบข้อความแชท]

บล็อคบัญชีทางการเพื่อหยุดรับโฆษณาในรูปแบบข้อความแชทจากบัญชีนั้น

・ [โฆษณาภารกิจ LINE Points]

ไปที่เมนูของ LINE Points แล้วปิดการทำงานของการเผยแพร่โฆษณาตามข้อมูลผู้ใช้บริการ

・ [โฆษณาอ้างอิงตามประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัท]

บริษัทอาจใช้คุกกี้เก็บข้อมูลประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณาที่ใช้เครื่องมือประเมินผลที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถปิดใช้งานการเผยแพร่โฆษณาตามประวัติการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านี้ได้ที่การตั้งค่า "ใช้การติดตามเว็บไซต์เพื่อปรับแต่งการแสดงโฆษณา” ในแอปพลิเคชัน LINE ดังนี้

หน้าหลัก > ตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > ตั้งค่าเกี่ยวกับโฆษณา > ใช้การติดตามเว็บไซต์เพื่อปรับแต่งการแสดงโฆษณา

(หากไม่มีการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวจะไม่มีการตั้งค่านี้แสดงบนแอปพลิเคชัน LINE)

*การเผยแพร่โฆษณาตามประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณาจะหยุดลง เมื่อผู้ใช้บริการตั้งค่าปฏิเสธการติดตามจากแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS14.5 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีจัดการการอนุญาตการติดตามได้ที่นี่

บริษัทอาจเชื่อมโยงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์กับบัญชี LINE โดยใช้คุกกี้ เพื่อการเผยแพร่โฆษณาที่สะดวกยิ่งขึ้น

- ผู้ใช้บริการสามารถปิดใช้งานการเชื่อมโยงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์กับบัญชี LINE ได้ที่นี่

แม้จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ iOS14.5 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ผู้ใช้งานยังคงต้องทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านบนเพื่อปิดการเชื่อมโยงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณากับบัญชี LINE เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อกับบัญชี LINE การเผยแพร่โฆษณาตามประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณาและการประเมินประสิทธิภาพของการโฆษณาจะถูกปิดไปเช่นเดียวกัน

แม้จะปิดใช้งานการเชื่อมโยงกับบัญชี LINE แล้วก็ตาม บริษัทยังคงวิเคราะห์และใช้ข้อมูลประวัติการเข้าชมเว็บไซต์โดยไม่ระบุตัวบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสภาพการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ติดตั้ง ป้องกันการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง และเพื่อพัฒนาการให้บริการ

・ โฆษณาอื่นๆ

ในบางกรณีโฆษณาที่บริษัทหรือผู้ลงโฆษณา ฯลฯ เป็นผู้เผยแพร่จะใช้ตัวระบุโฆษณาบนอุปกรณ์และตัวบ่งชี้ภายในของบริษัท เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนการเผยแพร่โฆษณาตามประวัติการใช้งานในบริการต่างๆ ของ LINE บนแพลตฟอร์มของ LINE นอกจากนี้ การเผยแพร่โฆษณาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามข้อมูลที่ผู้ลงโฆษณามีอยู่ ฯลฯ ผู้ใช้บริการสามารถปิดใช้งานการเผยแพร่โฆษณาโดยเข้าไปที่การตั้งค่าตัวระบุโฆษณาในของอุปกรณ์และในการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน LINE ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการปิดการเผยแพร่โฆษณาจากประวัติการใช้งานในบริการต่างๆ ของ LINE ทั้งหมดผู้ใช้บริการจำเป็นต้องปิดการเผยแพร่โฆษณาในการตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

・ การตั้งค่าใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการปิดการเผยแพร่โฆษณาโดยตัวระบุโฆษณาตามเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ได้ที่นี่

- วิธีหยุดแสดงโฆษณาบน Android ดูที่นี่

- วิธีหยุดแสดงโฆษณาบน iOS14.5 ขึ้นไปดูที่นี่

- สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่ำกว่า iOS14.5 โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง หรือตั้งค่าตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน

ตั้งค่า > "ความเป็นส่วนตัว" > "โฆษณา" > "จำกัดการติดตามโฆษณา"

・ การตั้งค่าแอปพลิเคชัน LINE

ผู้ใช้บริการสามารถระงับการโฆษณา สำหรับอุปกรณ์และแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ใช้บัญชี LINE เดียวกันได้ โดยการตั้งค่า “ใช้ตัวบ่งชี้ภายในของ LINE เพื่อปรับแต่งการแสดงโฆษณา” ในแอปพลิเคชัน LINE

หน้าหลัก > ตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > ตั้งค่าเกี่ยวกับโฆษณา > ใช้ตัวบ่งชี้ภายในของ LINE เพื่อปรับแต่งการแสดงโฆษณา

ทั้งนี้ บางกรณีที่ผู้ใช้บริการอาจประสบปัญหาไม่สามารถตั้งค่าดังกล่าวได้เนื่องจากไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชัน LINE ที่เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน ดังนั้นโปรดใช้การตั้งค่านี้เมื่อมีการอัปเดตแอปพลิเคชัน LINE เป็นเวอร์ชันล่าสุด

・ ผู้ใช้บริการอาจไม่พบการตั้งค่า “ใช้ตัวบ่งชี้ภายในของ LINE เพื่อปรับแต่งการแสดงโฆษณา” บนแอปพลิเคชัน LINE บางเวอร์ชั่น กรณีนี้ผู้ใช้บริการสามารถระงับการเผยแพร่โฆษณาทั้งหมด รวมถึงประวัติการใช้งานในบริการต่างๆ ของ LINE ได้จากการตั้งค่าเกี่ยวกับตัวระบุโฆษณาของอุปกรณ์ที่กำลังใช้งาน


อาจต้องใช้เวลาในการปรับใช้ตามการตั้งค่าใหม่ ทั้งนี้ แม้จะปิดการทำงานนี้แล้วก็ตาม ผู้ใช้บริการจะยังคงได้รับโฆษณาในส่วนที่ไม่ได้ปรับตามความสนใจ คุณลักษณะของผู้ใช้บริการ ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ และอื่นๆ


อาจมีการเผยแพร่โฆษณาด้วยแบนเนอร์หรืออื่นๆ ตามข้อมูลผู้ใช้บริการในบริการต่างๆ ของ LINE ด้วยเช่นกัน คุณสามารถตรวจสอบว่าบริการนั้นๆ มีการเผยแพร่โฆษณาตามข้อมูลผู้ใช้บริการหรือไม่ ได้ที่หน้าจอตั้งค่าของแต่ละบริการ (คุณจะไม่พบวิธีเปิดหรือปิดโฆษณาหากไม่มีการเผยแพร่ดังกล่าว)