LINE

ข้อ 1. การใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ 

1. บริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ LINE โอเพนแชทเหล่านี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้) และให้บริการ LINE โอเพนแชท (“บริการฯ”) แก่ผู้ใช้ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของผู้ใช้ 

2. ให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ร่วมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ไลน์ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นไว้ต่างหาก ถ้ามีความไม่สอดคล้องหรือความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ไลน์ ให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ไลน์ 

3. บริษัทฯ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และบริการฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบก่อน ถ้าผู้ใช้ยังคงใช้บริการฯ ต่อไปหลังจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ใช้ดังกล่าวได้ตกลงกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือ บริการฯ ดังกล่าว

 

ข้อ 2. คำจำกัดความ

คำต่างๆ ที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ใช้ตามความหมายดังต่อไปนี้

(1) “เนื้อหาที่มีการโพสต์หมายความว่า เนื้อหาที่ผู้ใช้ได้โพสต์ ส่ง หรือ อัปโหลดเข้าไปใน
บริการฯ  

(2) “โอเพนแชทหมายความว่า กลุ่มที่ผู้ใช้ได้สร้างขึ้นหรือเข้าร่วมผ่านทางบริการฯ

(3) “ห้องสนทนาหมายความว่า สถานที่ใน โอเพนแชท ที่จัดให้มีการสนทนากลุ่ม และ/หรือ การสนทนาระหว่างบุคคลที่ผู้ใช้ได้สร้างขึ้นหรือเข้าร่วม  

ข้อ 3. สิทธิและการจัดการในเนื้อหาที่มีการโพสต์

  1. ให้ผู้ใช้ยังคงมีสิทธิอย่างต่อเนื่องในเนื้อหาที่มีการโพสต์ในบริการฯ และบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิใดๆ ในเนื้อหาที่มีการโพสต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการใช้เนื้อหาที่มีการโพสต์ดังกล่าวภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ แต่ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้ได้อนุญาตให้บริษัทฯ ใช้แบบปลอดค่าสิทธิตลอดไป และทั่วโลก เฉพาะเนื้อหาที่มีการโพสต์แบบเปิดเผยต่อผู้ใช้อื่นทั่วไป ผู้ซึ่งไม่ใช่เพื่อนในห้องสนทนาสาธารณะต่างๆ ภายใน โอเพนแชทสาธารณะ สำหรับบริการและโปรโมชั่นใดๆ (ซึ่งรวมถึง สิทธิของบริษัทฯ ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมภายในขอบเขตที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมตลอดจนสิทธิที่จะอนุญาตช่วงการใช้ดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์พันธมิตรด้วย) 
  2. ผู้ใช้ตกลงล่วงหน้าว่าข้อมูลทั้งปวงที่ผู้ใช้ได้โพสต์ลงบนบัญชีของตนจะถูกลบเมื่อบริษัทฯ ยุติการให้บริการฯ ของตน 

ข้อ 4. การใช้ข้อมูลภายใต้บริการฯ 

1. ผู้ใช้ตกลงว่าบริษัทฯ อาจยืนยันและใช้ข้อมูลแต่ละชนิดที่เกี่ยวกับผู้ใช้ภายในบริการฯ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลประวัติโดยย่อที่ผู้ใช้กำหนดขึ้น ตัวระบุอัตลักษณ์ภายในของผู้ใช้ ข้อความที่ได้มีการส่งและรับภายในบริการฯ เนื้อหาที่มีการโพสต์และการลงบันทึก (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการส่งและการรับ สถานะ สถานะของการเปิดข้อความ สถานะของการคลิกบนลิงค์ต่างๆ เป็นต้น และสถานะการชมวีดิโอ)) เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ และ บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับ บริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือ (*) (รวมเรียกว่า กลุ่มบริษัท) หรือผู้รับจ้างช่วงตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้: 

  • การป้องกันการใช้บริการฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต; 
  • การพัฒนา การปรับปรุง และ การวิเคราะห์ทางสถิติของการให้บริการต่างๆ โดยบริษัทฯ หรือ กลุ่มบริษัท และ 
  • การให้บริการที่ดีที่สุดโดยบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท (ซึ่งรวมถึงการส่งโฆษณาและเนื้อหาจากบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอก และฟังก์ชั่นช่วยรับเข้า (the input auxiliary function))

*คำจำกัดความของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือให้แต่ละคำอยู่ภายใต้คำจำกัดความที่กำหนดไว้ตามกฎหมายญี่ปุ่นเรื่องคำศัพท์เฉพาะทาง แบบฟอร์ม และวิธีการจัดทำงบการเงิน เป็นต้น 

2. บริษัท จะเก็บข้อมูลโปรไฟล์ที่ได้รับจากผู้ใช้ในแต่ละ โอเพนแชท ไว้ในระบบการให้บริการเพื่อแสดงข้อมูลโปรไฟล์ดังกล่าวภายในระบบ ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะออกจาก โอเพนแชท หรือลบบัญชี ไลน์ แล้วก็ตาม

3. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ให้อยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวของไลน์ 

 

ข้อ 5 ผลของการที่ผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และอื่นๆ เป็นต้น

ถ้าผู้ใช้ได้ละเมิดหรือน่าจะได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ข้อหนึ่งข้อใด หรือถ้ามีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ เกิดขึ้นซึ่งทำให้เป็นการยากที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้บริการฯ ต่อไป บริษัทฯ อาจดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวใดๆ แก่ผู้ใช้ดังกล่าว: 

(1) ลบเนื้อหาที่มีการโพสต์ โอเพนแชท หรือห้องสนทนาใดๆ

(2) ทำให้เนื้อหาที่มีการโพสต์ โอเพนแชท หรือห้องสนทนาไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอก

(3) ระงับหรือลบบัญชี ไลน์ ของผู้ใช้ดังกล่าว

(4) ระงับการใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการฯ และ/หรือ 

(5) ยุติการให้บริการฯ

นอกจากนี้เกณฑ์ที่ บริษัท ใช้ในการดำเนินการตามที่อธิบายไว้ข้างต้นนั้นจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่ บริษัท กำหนดแยกต่างหากอีกทีหนึ่งข้อ


6. สิทธิและความรับผิดชอบในโอเพนแชท 

  1. ผู้ดูแลระบบของแต่ละ โอเพนแชท อาจลบเนื้อหาที่มีการโพสต์ใดๆ ของผู้ใช้อื่นภายใน โอเพนแชท ที่อยู่ภายใต้การดูแลระบบของตน และอาจทำให้ผู้ใช้อื่นถอนตัวจาก โอเพนแชทดังกล่าว และให้ผู้ใช้อื่นตกลงในเรื่องดังกล่าว
  2. ให้มีการระงับข้อพิพาทหรือปัญหาใดๆ ระหว่างผู้ดูแลระบบของ โอเพนแชท กับผู้ใช้อื่นใด หรือข้อพิพาทหรือปัญหาใดๆ ระหว่างผู้ใช้ด้วยกันในระหว่างคู่กรณีดังกล่าว และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
  3. ถ้าผู้ดูแลระบบของ โอเพนแชท ลบบัญชี ไลน์ ที่เขา/เธอใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือมิได้ใช้บัญชีดังกล่าวเป็นระยะเวลายาวนาน หรือมิฉะนั้นบริษัทฯ พิจารณาว่าผู้ดูแลระบบดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ดูแลระบบ บริษัทฯ อาจเรียกคืนอำนาจในการดูแลระบบ โอเพนแชท ดังกล่าวของเขา/เธอได้และให้อำนาจดังกล่าวแก่ผู้ใช้อื่นตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่ผู้ดูแลระบบได้รับอันเป็นผลมาจากการเรียกคืนอำนาจความรับผิดชอบนั้น 

ข้อ 7. การยุติการให้บริการฯ 

  1. บริษัทฯ อาจยุติการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุผลของบริษัทฯ เอง
  2. เมื่อมีการยุติการให้บริการฯ บริษัทฯ อาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยการส่งคำบอกกล่าวภายในบริการฯ หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม 

ข้อ 8. กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจแต่ผู้เดียวที่ได้ตกลงกันไว้ 

ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้บังคับตามและได้รับการตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โดยขึ้นอยู่กับจำนวนที่เกี่ยวข้อง ให้ศาลจังหวัดโตเกียวหรือศาลแขวงโตเกียวเป็นศาลชั้นต้นที่ได้ตกลงกันให้มีสิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้กับบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือบริการฯ

 

จบ

 

วันจัดทำ: 26 มิถุนายน 2560

วันที่เก้ไข: 30 กรกฎาคม 2562